Ple 26/07/2018

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a celebrar sessió de caràcter Ordinari el dia 26 de juliol de 2018 a les 19:00 hores, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria dos dies després a la mateixa hora, en el Saló de Plens, d’acord amb el següent,

ORDE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE l’ACTA DE LA SESSIÓ PRECEDENT

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

3. Propostes
3.1. ÀREA D’ALCALDIA (AALC)
3.1.1. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mutxamel i l’Associació de Comerciants de Mutxamel.

3.2. ÀREA DE SERVICIS A LA PERSONA (ASPE)
3.2.1. Aprovació de la convocatòria i bases del II Concurs de Composició de Música Festera de Mutxamel 2019.
3.2.2. Aprovació de l’I Pla Municipal d’Igualtat de Mutxamel.

3.3. ÀREA DE SERVICIS GENERALS (ASGE)
3.3.1. Modificació puntual de la Relació de Llocs de Treball.
3.3.2. Modificació de la Plantilla de Personal i de la Relació de Llocs de Treball aprovada per a l’exercici 2018.
3.3.3. Modificació puntual de la relació de llocs de treball per canvi de lloc de treball per motius de salut.
3.3.4. Modificació del règim de dedicació de membre de la Corporació i de la determinació de personal eventual.
3.3.5. Interpretació del Reglament Orgànic Municipal en relació amb la substitució de personal eventual.

3.4. ÀREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)
3.4.1. Informe Tesorería-Intervención en aplicació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’establixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i el Període Mitjà de Pagament referits al segon semestre de 2018.
3.4.2. Expedient número 2018/024 de modificació de crèdits al pressupost prorrogat de 2017 per transferència.
3.4.3. Expedient número 2018/026 de modificació de crèdits al pressupost prorrogat de 2017 per suplements de crèdit.
3.4.4. Reconeixement extrajudicial de crèdits número 2018/004.

4. PROPOSICIONS D’INICIATIVA PARTICULAR
4.1. Moció presentada per La Parròquia “El Salvador” de “Suport 20 punts d’acció per un pacte global per a les persones migrants i refugiades”.

5. DESPATX EXTRAORDINARI.

6. PRECS I PREGUNTES

 

Mutxamel, 23 de juliol de 2018
L’ALCALDE

 

Firmat. Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Vídeo sessió