Ple 25/05/2017

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

 

D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, es convoca als components de l’Ajuntament Ple  per a celebrar sessió de caràcter  Ordinari el dia 25 de maig de 2017 a les 19:00, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria dos dies després, a la mateixa hora, al Saló de Plens, d’acord amb el següent,

ORDE DEL DIA

  1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PRECEDENT NÚM. 2017/3.

 

  1. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

 

  1. Propostes

3.1. ÀREA D’ALCALDIA (AALC)

3.1.1. Compatibilitat del càrrec de Regidora amb l’exercici per compte d’altri de l’activitat privada de Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals sol·licitada per Naiara Fernández Olarra

3.2. ÀREA DE SERVICIS A LA PERSONA (ASPE)

3.2.1. Aprovació bases específiques reguladores de la convocatòria de subvencions esportives, anualitat 2017.

3.2.2. Conveni de col·laboració per a l’atorgament de subvenció a l’entitat Càritas Parroquial, Anualitat 2017.

3.2.3. Aprovació conveni de col·laboració amb l’entitat AMPA del Conservatori Professional de Música 2017. CONVENIS ASPE- 2017/17

3.2.4. Aprovació inicial Reglament de Règim Interior del Conservatori Professional de Música “Rafael Rodríguez Albert”. SPE-PG-2015/15

 

3.3. ÀREA DE SERVICIS GENERALS (ASGE)

3.3.1. Liquidació del cànon del contracte de Gestió del Servici Públic d’Escola Infantil de primer cicle “El Ravel”.

 

3.4. ÀREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)

3.4.1. Relació de reconeixement extrajudicial de crèdits número 2017/002.

3.4.2. Expedient número 2017/015 de modificació de crèdits al pressupost de 2017 per crèdits extraordinaris.

 

3.5. ÀREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC)

3.5.1. Recursos de Reposició formulats contra la Declaració d’Incompliment de les Obligacions de l’Urbanitzador del PAI-PRI Colada Cantalar-AIU

3.5.2. Encàrrec de gestió a l’Empresa Municipal del Sòl i la Vivenda de Mutxamel S.L.U

 

  1. MOCIONS

4.1. Moció per a la redacció de l’ordenança reguladora de les bases específiques per a concessió de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de servicis socials en règim de concurrència competitiva, presentada pel grup municipal Guanyem.

4.2. Moció per a iniciar una campanya d’empadronament a Mutxamel i impulsar la targeta del veí, presentada pel grup municipal Ciudadanos.

4.3. Moció per la creació de vivers d’empreses, presentada pel grup municipal Compromís.

 

  1. DESPATX EXTRAORDINARI.

 

  1. PRECS I PREGUNTES

 

 

Mutxamel, 22 de maig de 2017

L’ALCALDE

Firmat. Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Video sessió