Ple 25/11/2021

Actas
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d’aquesta Alcaldia, i consultada la Junta de Portaveus, es convoca als components de l’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió de caràcter ordinari el dia 25 de novembre de 2021 a les 12:00 hores, en el Saló de Plens, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria l’endemà passat a la mateixa hora, d’acord amb el següent,

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PRECEDENT Nº2021/11, DE 28 D’OCTUBRE.

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

3. Propostes

3.1 ÀREA D’ALCALDIA (AALC)

3.1.1. Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Mutxamel al Pacte territorial per a l’ocupació i la innovació de la Comarca L’Alacantí

3.2. ÀREA DE SERVEIS GENERALS (ASGE)

3.2.1. Personació en el Recurs Contenciós Administratiu, Procediment Ordinari núm. 473/2021 interposat contra l’acord plenari de data 29 d’abril de 2021, que resol les al·legacions i aprova la declaració d’incompliment per caducitat de l’obligació d’urbanitzar de l’AIU Sector Convent de Sant Francesc.

3.2.2. Reajustament de les anualitats per a fer front a les despeses derivades del contracte de neteja d’edificis escolars i dependències municipals.

3.2.3. Adopció de mesura cautelar administrativa de retenció de crèdits del contracte de prestació del “Servei de neteja dels edificis escolars i dependències municipals”

3.3. ÀREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)

3.3.1. Relació número 2021/009 de reconeixements extrajudicials de crèdit

 4. MOCIONS

4.1. Moció presentada pels grups municipals Compromís, PP, PSOE, Ciutadans i PODEM “Per un finançament just 2021”

4.2. Moció presentada pels GM PP, PSOE-PSPV, CIUDADANOS, COMPROMIS i PODEM.” 25 novembre Dia Internacional per a l’eliminació de la Violència contra les dones”

5. DESPATX EXTRAORDINARI.

6. PRECS I PREGUNTES.

Mutxamel, a la data de la signatura electrònica

L’ALCALDE

Signat Sebastián Cañadas Gallardo

Convocatòria i ordre del dia (pdf)

Acta (pdf)

Podrà realitzar preguntes per al ple en la següent direcció:

alcaldia@mutxamel.org

Podrà seguir en directe la sessió plenària en el canal youtube de l’Ajuntament

https://www.youtube.com/user/AytoMutxamel/live