Ple 25/10/2018

Actes

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a celebrar sessió de caràcter Ordinari el dia 25 d’octubre de 2018 a les 19:00 hores, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria dos dies després a la mateixa hora, en el Saló de Plens, d’acord amb el següent,

ORDE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PRECEDENT NÚM. 8/2018 DE 18 DE SETEMBRE I NÚM. 9/2018 DE 27 DE SETEMBRE.

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

3. Propostes
3.1. ÀREA D’ALCALDIA (AALC)
3.1.1. Determinació de Festius Locals 2019

3.2. ÀREA DE SERVICIS A LA PERSONA (ASPE)
3.2.1. Aprovació del conveni de col·laboració amb la Majordomia de San Antonio Abad per a 2019. CONVENIS ASPE-2018/31

3.3. ÀREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)
3.3.1. Informe Tesorería-Intervención en aplicació de la Llei de lluita contra la morositat en les operacions comercials i el càlcul del Període Mitjà de Pagament relatius al 3r trimestre de 2018

3.4. ÀREA DE SERVICIS GENERALS (ASGE)
3.4.1. Sol·licitud de compatibilitat presentada per la funcionària interina Na María Teresa Riquelme Propietari per a l’exercici d’una segona activitat en el sector públic com a Professora universitària associada.
3.4.2. Compatibilitat del càrrec de Regidor amb l’exercici privat de l’activitat de director general d’Asociación-ONGD sol·licitada per En Antonio Mira-Perceval Graells i modificació del règim de dedicació de membres de la Corporació.

4. MOCIONS
4.1. Moció presentada pel grup municipal PP per a recolzar la modificació de la Llei Orgànica de Règim Electoral General perquè la llista més votada governe en els Ajuntaments.

5. DESPATX EXTRAORDINARI.

6. PRECS I PREGUNTES

Mutxamel, 22 d’octubre de 2018
L’ALCALDE

Firmat. Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Vídeo sessió