Ple 25/07/2019

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA
D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia i consultada la Junta de Portaveus, es convoca als components de l’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió de caràcter Ordinari el dia 25 de juliol de 2019 a les 12:00 hores, en el Saló de Plens d’acord amb el següent,

ORDE DEL DIA
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PRECEDENT NÚM. 11/2019 DE 28 DE JUNY.

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

3. Propostes
3.1. ÀREA DE SERVICIS GENERALS (ASGE)
3.1.1. Adequació de la RPT a l’acord plenari de data 28 de juny de 2019, de creació i valoració dels nous llocs de personal eventual.
3.1.2. Modificació Règim Econòmic dels membres de la Corporació.
3.1.3. Dació de compte del Decret núm. ASGE/2019/1098 de dedicacions exclusives i parcials de membres de la Corporació.
3.1.4. Dació de compte del Decret núm. ASGE/2019/1188 sobre sol·licitud de compatibilitat per part de regidoria amb dedicació parcial per a prestar servicis en empresa.
3.1.5. Dació de compte del Decret núm. ASGE/2019/1193 sobre sol·licitud de compatibilitat per part de regidoria amb dedicació parcial per a prestar servicis en empresa contractista municipal.
3.1.6. Interpretació del contracte de prestació del “Servici de neteja viària i arreplega de residus sòlids urbans” per a acceptació de la proposta de l’adjudicatària de la substitució de motocicleta per a l’arreplega d’excrements canins d’accionament elèctric per un
aspirador urbà 100% elèctric.

3.2. ÀREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC)
3.2.1. Aprovació del projecte d’obra de restauració integrada del Monte Calvari de Mutxamel.
3.2.2. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 3 de juny de 2019, de recepció i liquidació de les obres d’Adequació de talussos en parcel·la del depòsit d’aigua potable El Salt. Mutxamel executades per HIDRAQUA

3.3. ÀREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)
3.3.1. Expedient número 2019/022 de modificació de crèdits al pressupost prorrogat de 2017 per transferència.
3.3.2. Expedient número 2019/026 de modificació de crèdits al pressupost prorrogat de 2017 per crèdits extraordinaris.
3.3.3. Reconeixement extrajudicial de crèdits número 2019/005.
3.3.4. Expedient 2019/029 de modificació de crèdits al pressupost prorrogat de 2017, per suplements de crèdits, per al finançament d’inversions financerament sostenibles.
3.3.5. Aprovació del Compte general del Pressupost Municipal de 2018
3.3.6. Expedient 2019/028 de modificació de crèdits al Pressupost prorrogat de 2017 per Suplements de crèdits
3.3.7. Donar compte de l’Informe Llei Lluita contra la Morositat en les Operacions Comercials i del Període Mitjà de Pagament a Proveïdors del trimestre 2n de 2019

3.4. ÀREA DE SERVICIS A LA PERSONA (ASPE)
3.4.1. Aprovació del Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Mutxamel i l’Associació Cívica per a la normalització del Valencià per a l’any 2019.
3.4.2. Aprovació i convocatòria IV Certamen de Narrativa Vila de Mutxamel
3.4.3. Certamen Investigació Manuel Antón
3.4.4. Acceptació delegació de competències actuacions Pla Edificant, CONSTRUCCIÓ
3I+6P CEIP NÚMERO 4. EDUCACIO-PG-2018/8
3.4.5. Sol·licitud d’adhesió al Procediment Pla Edificant, actuacions en CEIP El Salvador. EDUCACIÓ-PG-2018/8

4. DESPATX EXTRAORDINARI.

5. PRECS I PREGUNTES

Mutxamel, 22 de juliol de 2019
L’ALCALDE
Fdo. Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Vídeo sessió