Ple 25/06/2020

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d’aquesta Alcaldia, i consultada la Junta de Portaveus, es convoca als components d’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió de caràcter Ordinari el dia 25 de juny de 2020 a les 12:00hores, PER VIDEOCONFERÈNCIA, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria dos dies desprès a la mateixa hora, d’acord amb el següent,

ORDE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PRECEDENT NÚM. 2020/5 DE 28 DE MAIG.

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

3. Propostes
3.1. AREA DE ALCALDIA (AALC)
3.1.1. Dació de comptes del Decret d’Alcaldia núm. 2020-614, de 5 juny de cessament de membre de la Junta de Govern Local.

3.2. AREA DE SERVEIS A la PERSONA (ASPE)
3.2.1. Convocatòria i bases específiques reguladores de subvencions per al finançament d’activitats d’utilitat pública i interés social, a desenvolupar en l’àmbit de la Participació Ciutadana i Acció Comunitària durant l’any 2020.

3.3. AREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)
3.3.1. Relació número 2020/008 de reconeixements extrajudicials de crèdit
3.3.2. Expedient de modificació de crèdits número 2020/020

4. MOCIONS
4.1. Moció que presenta el grup polític VOX Mutxamel per a garantir la seguretat i convivència ciutadana enfront de l’ocupació il·legal d’habitatges, robatoris i tràfic d’estupefaents.

5. DESPATX EXTRAORDINARI.

6. PRECS I PREGUNTES.

Mutxamel, a data de la signatura electrònica
L’ALCALDE

Convocatòria i orde del dia (pdf)

Acta (pdf)

Vídeo sessió
Podrà seguir en directe la sessió plenària en el canal youtube de l’Ajuntament
https://www.youtube.com/user/AytoMutxamel/live