Ple 25/03/2021

Actas
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d’aquesta Alcaldia, i consultada la Junta de Portaveus, es convoca als components de l’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió de caràcter Ordinari el dia 25 de març de 2021 a les 12.00, PER VIDEOCONFERÈNCIA, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria l’endemà passat a la mateixa hora, d’acord amb el següent,

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIONS PRECEDENTS Núm. 2021/2 25 DE FEBRER I Núm. 2021/3 DE 12 DE MARÇ.

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA

3. Propostes

3.1. AREA DE SERVEIS A LA PERSONA (ASPE)

3.1.1. Convocatòria i bases específiques reguladores de subvencions per al finançament d’activitats d’utilitat pública i interés social, a desenvolupar en l’àmbit de la Participació Ciutadana i Acció Comunitària durant l’any 2021.

3.1.2. Aprovació de la subvenció nominativa a l’AMPA IES MUTXAMEL any 2021.

3.1.3. Aprovació del conveni de col·laboració per a l’atorgament de la subvenció nominativa a l’AMPA IES L’ALLUSSER any 2021.

3.1.4. Aprovació de la subvenció nominativa Escola Matinera a l’AMPA CEIP MANUEL ANTÓN “AMICS” any 2021.

3.1.5. Aprovació de la subvenció nominativa a l’AMPA CEIP MANUEL ANTÓN “AMICS” any 2021.

3.1.6. Aprovació de la subvenció nominativa Escola Matinera a l’AMPA CEIP ARBRE BLANC any 2021.

3.1.7. Aprovació del conveni de col·laboració per a l’atorgament de la subvenció nominativa a l’AMPA ARBRE BLANC any 2021.

3.1.8. Aprovació de la subvenció nominativa a l’AMPA CEIP EL SALVADOR any 2021.

3.1.9. Aprovació de la subvenció nominativa Escola Matinera a l’AMPA CEIP El Salvador any 2021.

3.2. AREA DE SERVEIS GENERALS (ASGE)

3.2.1. Obertura del procediment de licitació per a l’adjudicació del contracte de prestació del “Servei de neteja dels edificis escolars i dependències municipals del terme municipal de Mutxamel”.

3.2.2. Obertura del procediment de contractació, mitjançant procediment obert del contracte d’obres de “Reforma integral del CEIP Manuel Antón, construcció de gimnàs, substitució de cobertes i renovació de tota la instal·lació elèctrica” Codi 03006542. Programa Edificant de la Generalitat Valenciana”.

3.3. AREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)

3.3.1. Relació número 2021/002 de reconeixements extrajudicials de crèdit.

3.3.2. Expedient de modificació de crèdits número 2021/013 per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.

3.4. AREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC)

3.4.1. Modificació dels membres del Consell Agrari Municipal.

3.4.2. Conveni de cooperació educativa entre la Universitat Miguel Hernández d’Elx i el Ajuntament de Mutxamel, per a la realització de pràctiques.

4.- DESPATX EXTRAORDINARI

5.- PRECS I PREGUNTES

Mutxamel, a la data de la signatura electrònica

L’ALCALDE

Signat Sebastián Cañadas Gallardo

Convocatòria i ordre del dia (pdf)

Acta (pdf)

Podrà realitzar preguntes per al ple en la següent direcció:

alcaldia@mutxamel.org

Podrà seguir en directe la sessió plenària en el canal youtube de l’Ajuntament

https://www.youtube.com/user/AytoMutxamel/live