PLE 25/02/2021

Actas
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’este Ajuntament, i consultada la Junta de Portaveus, es convoca els components de Ajuntament Ple , per fer-se sessió ordinària el dia 25 de febrer de 2021 a les 12:00 hores, per VIDEOCONFERÈNCIA, i si per qualsevol causa no poguera fer-se, tindrà lloc en segona convocatòria dos dies després a la mateixa hora, d’acord amb el següent,

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PRECEDENT NÚM 2021/1, DE 28 DE GENER.

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

3. Propostes

3.1. ÀREA D’ALCALDIA (AALC)

3.1.1. Aprovació Bases Reguladores i Convocatòria Pla Resistir “Ajudes Parèntesi” municipi de Mutxamel.

3.2. ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA (ASPE)

3.2.1. Convocatòria i bases específiques reguladores de subvencions en matèria de joventut 2021.

3.2.2. Reintegrament parcial de la subvenció nominativa a l’entitat Comissió de Festes de Moros i Cristians de 2020.

3.3. ÀREA DE SERVEIS GENERALS (ASGE)

3.3.1. Obertura del procediment de licitació per a l’adjudicació del contracte de prestació del “Servei de neteja dels edificis escolars i dependències municipals de terme municipal de Mutxamel”.

3.4. ÀREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)

3.4.1. Informe Tresoreria-Intervenció Llei Lluita contra la Morositat en les operacions comercials i Període mitjà de pagament 4t trimestre 2020.

3.4.2. Relació número 2021/001 de reconeixements extrajudicials de crèdits

3.4.3. Expedient de modificació de crèdits número 2021/004 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits

3.5. ÀREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC)

3.5.1. Aprovació convocatòria i bases Mesures d’impuls econòmic per a la recuperació dels espais agrícoles de Mutxamel Anualitat 2021.

4. MOCIONS

4.1. Moció que presenta el GP VOX Mutxamel per a la realització de tests massius a la població de Mutxamel

4.2. Moció presentada pels GM PP, PSOE, Ciudadanos, Compromís i PODEM sobre el Dia Internacional de la Dona.

5. DESPATX EXTRAORDINARI.

6. PRECS I PREGUNTES.

Mutxamel, a data de la signatura electrònica

L’ALCALDE

Convocatòria i ordre del dia (pdf)

Acta (pdf)

Podrà realitzar preguntes per al ple en la següent direcció:

alcaldia@mutxamel.org

Podrà seguir en directe la sessió plenària en el canal youtube de l’Ajuntament

https://www.youtube.com/user/AytoMutxamel/live