Ple 24/09/2020

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d’esta Alcaldia, es convoca als components de l’Ajuntament Ple, per a fer-se sessió ordinària el dia 24 de setembre de 2020 a les 12.00 hores, PER VIDEOCONFERÈNCIA, i si per qualsevol causa no poguera fer-se, tindrà lloc en segona convocatòria l’endemà passat a la mateixa hora, d’acord amb el següent,

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PRECEDENT Núm. 2020/7, DE 30 DE JULIOL.

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

3. Propostes
3.1. ÀREA D’ALCALDIA (AALC)
3.1.1. Aprovació del Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Mutxamel i l’Associació de Comerciants de Mutxamel. Anualitat 2020.
3.1.2. Determinació dies declarats Festius Locals per a l’exercici 2021.

3.2. ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA (ASPE)
3.2.1. Obertura nou termini de presentació de sol·licituds per a subvencions de concurrència competitiva d’Associacions Juvenils 2020.
3.2.2. Aprovació Pròrroga Pla Municipal Drogodependència i altres conductes addictives.

3.3. ÀREA DE SERVEIS GENERALS (ASGE)
3.3.1. Conveni de Col·laboració amb el Col·legi Provincial d’Advocats d’Alacant, dins del Programa de promoció i suport al jove lletrat. Anualitat 2020-2021.
3.3.2. Liquidació del cànon dels cursos 2017/2018 i 2018/2019 del contracte de Gestió del Servei Públic d’Escola Infantil de primer cicle “El Ravel”.

3.4. ÀREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)
3.4.1. Informe Tresoreria-Intervenció Llei lluita contra la morositat en les operacions comercials i període mitjà de pagament 2n trimestre 2020.
3.4.2. Relació número 2020/009 de reconeixements extrajudicials de crèdits.
3.4.3. Convalidació del decret d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 2020/034.

3.4.4. Expedient de modificació de crèdits número 2020/036 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.
3.4.5. Expedient de modificació de crèdits número 2020/037.

5. DESPATX EXTRAORDINARI.

6. PRECS I PREGUNTES.

Mutxamel, data de la signatura electrònica

L’ALCALDE

Convocatòria i ordre del dia (pdf)

Acta (pdf)

Vídeo sessió

Podrà seguir en directe la sessió plenària en el canal youtube de l’Ajuntament

https://www.youtube.com/user/AytoMutxamel/live