Ple 23/02/2017

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, es convoca els components de l’Ajuntament Ple per a celebrar sessió de caràcter Ordinari el dia 23 de febrer a les 19:00 Hores, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria dos dies després, a la mateixa hora, en el Saló de Plens, d’acord amb el següent:

ORDE DE DIA

1º.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA NÚM. 2016/15.

2º.- COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

3º.- PROPOSTES.
3.1 ÀREA DE SERVICIS A LA PERSONA (ASPE)
3.1.1 Aprovació del Conveni de col•laboració amb la comissió de Festes de San Pascual 2017.
3.1.2 Aprovació del Conveni de col•laboració amb la comissió de Festes de Moros i Cristians 2017.
3.1.3 Aprovació de Convocatòria i bases específiques reguladores de Subvencions per al finançament d’activitats d’utilitat pública i interés social, a desenrotllar en l’àmbit de l’Educació durant l’any 2017.
3.1.4 Convocatòria i Bases específiques reguladores de subvencions en matèria de Joventut 2017.
3.1.5 Aprovació del conveni de col•laboració amb la Junta Major de Confraries de Setmana Santa 2017.
3.1.6 Aprovació del conveni de col•laboració amb la Comissió de Festes del Ravalet 2017.

3.2 ÀREA DE SERVICIS GENERALS(ASGE)
3.2.1 Reconeixement de la naturalesa privada dels camins inventariats com de titularitat municipal amb número de descompte 9013 i 9017 del polígon 10.

3.3 ÀREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA(AFPR)
3.3.1 Expedient número 2017/006 de modificació de crèdits al pressupost de 2017 per suplements de crèdits.
3.3.2 Informe Tesorería-Intervención sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament de les obligacions i del període mitjà de pagament a proveïdors durant el 4t trimestre de 2016.
3.3.3 Expedient número 2017/004 de modificació de crèdits al pressupost de 2017 per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits.

3.4 ÀREA DE TERRIOTORIO, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT(ATAC)
3.4.1 Protocol d’actuació per a l’ús sostenible de productes fitosanitaris.

4. MOCIONS.
4.1 Moció presentada pels grups municipals Guanyem i UEM de suport a les persones afectes per les clàusules sòl.
4.2 Moció presentada pel grup municipal Ciutadans sobre clàusules abusives en els contractes de préstec amb garantia hipotecària celebrat amb consumidors.
4.3 Moció presentada pel grup municipal PP sobra finançament en matèria educativa.

5 DESPATX EXTRAORDINARI.

6 PRECS I PREGUNTES

Mutxamel, 20 de febrer de 2017

L’ALCALDE,

Sebastián Cañadas Gallardo.

Acta (pdf)

Video sessió