Ple 22/12/2021

Actas
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d’aquesta Alcaldia, i consultada la Junta de Portaveus, es convoca als components de l’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió de caràcter ordinari el dia 22 de desembre de 2021 a les 09.30 h, PER VIDEOCONFERÈNCIA, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria l’endemà passat a la mateixa hora, d’acord amb el següent,

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PRECEDENT NÚM. 2021/12, DE 25 DE NOVEMBRE.

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS DE ALCALDIA.

3. Propostes

3.1. AREA DE ALCALDIA (AALC)

3.1.1. Aprovació del Conveni de col·laboració entre Ajuntament de Mutxamel i Ministeri de l’Interior, Direcció General en matèria de Seguretat”.

3.2. AREA DE SERVEIS A la PERSONA (ASPE)

3.2.1. Aprovació de la subvenció nominativa a l’entitat Majordomia de Sant Antoni Abat, anualitat 2022

3.2.2. Concessió directa subvenció a l’entitat Caritas Parroquial El Salvador

3.2.3. Aprovació del II Pla Municipal sobre drogues i altres conductes addictives (IIPMD) 2022-2025

3.2.4. Aprovació Implantació Servei Teleassistència Domiciliària.

3.3. AREA DE SERVEIS GENERALS (ASGE)

3.3.1. Encàrrec a mig propi per a la gestió dels serveis de manteniment general i custòdia-vigilància de les instal·lacions del Poliesportiu Municipal “Els Oms” i custòdia-vigilància de les instal·lacions esportives en centres escolars

3.3.2. Modificació de l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió del dia 28 de febrer de 2019, relatiu a la modificació puntual de la Relació de Llocs de treball.

3.4. AREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)

3.4.1. Relació número 2021/010 de reconeixements extrajudicials de crèdits

4. MOCIONS

4.1. Moció que presenta el GM VOX per a la derogació del Reglament de Normalització Lingüística del valencià.

4.2. Moció presentada pels GM PP I CIUTADANS de l’Ajuntament de Mutxamel per a mostrar el suport sense fissures a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i Policies Locals i per a exigir al Govern d’Espanya que no modifique la Llei de Seguretat Ciutadana.

5. DESPATX EXTRAORDINARI.

6. PRECS I PREGUNTES.

Mutxamel, a la data de la signatura electrònica

L’ALCALDE

Signat Sebastián Cañadas Gallardo

Convocatòria i ordre del dia (pdf)

Podrà realitzar preguntes per al ple en la següent direcció:

alcaldia@mutxamel.org

Podrà seguir en directe la sessió plenària en el canal youtube de l’Ajuntament

https://www.youtube.com/user/AytoMutxamel/live