PLE 22/12/2020

Actas
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM,   a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d’aquesta Alcaldia, i consultada la Junta de Portaveus, es convoca als components d’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió de caràcter Ordinari el dia 22 de desembre de 2020 a les 12.00 hores, PER VIDEOCONFERÈNCIA, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria l’endemà passat a la mateixa hora, d’acord amb el següent,

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS PRECEDENTS NÚM. 2020/7, DE 30 DE JULIOL, NÚM. 2020/10, DE 29 D’OCTUBRE I NÚM. 2020/11, DE 26 DE NOVEMBRE.

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

3. Propostes

3.1. AREA DE ALCALDIA (AALC)

3.1.1. Dació de comptes al Ple sobre l’aprovació Definitiva de l’Ordenança Municipal de Neteja Urbana i Recollida de Residus de l’Ajuntament de Mutxamel.

3.2. AREA DE SERVEIS A LA PERSONA (ASPE)

3.2.1. Reajustament d’anualitats en les actuacions del Pla Edificant de l’Ajuntament de Mutxamel CEIP ARBRE BLANC

3.2.2. Aprobacion  Subvenció Nominativa  a l’entitat  Caritas Parroquial El Salvador i aprobació del conveni regulador.

3.3. AREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)

3.3.1. Relació número 2020/012 de reconeixement extrajudicial de crèdits

3.4. AREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC)

3.4.1. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Reguladora de l’ús dels horts urbans municipals.

4. MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS

4.1. Moció presentada pel grup municipal VOX MUTXAMEL de rebuig a l’aprovació de la nova Llei orgànica d’Educació presentada pel Govern d’Espanya.

4.2. Moció presentada pels grups municipals PSOE i PODEM  “Vivienda publica a Mutxamel”.

4.3. Declaració institucional “Ampliació Formació  Professional per a Centres Educació Secundària del municipi Mutxamel”.

5. DESPATX EXTRAORDINARI.

6. PRECS I PREGUNTES.

Mutxamel, a data de la signatura electrònica

L’ALCALDE

Convocatòria i ordre del dia (pdf)

Acta (pdf)

https://www.youtube.com/watch?v=QyDjklt0__s&list=PL8D191D3F1D5A3899&index=5

Podrà realitzar preguntes per al ple en la següent adreça:

alcaldia@mutxamel.org

Podrà seguir en directe la sessió plenària en el canal youtube de l’Ajuntament

https://www.youtube.com/user/AytoMutxamel/live