Ple 19/12/2019

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, i consultada la Junta de Portaveus, es convoca als components de l’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió de caràcter Ordinari el dia 19 de desembre de 2019 a les 12:00 hores, en el Saló de Plens, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria dos dies després a la mateixa hora, d’acord amb el següent,

ORDE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PRECEDENT NÚM. 2019/17 DE 28 DE NOVEMBRE.

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

3. Propostes
3.1. ÀREA DE SERVICIS GENERALS (ASGE)
3.1.1. Sol·licitud de compatibilitat presentada per la funcionària interina María Teresa Riquelme Quiñonero per a l’exercici d’una segona activitat en el sector públic com a Professora universitària associada.
3.1.2. Modificació de la Plantilla vigent i de la Relació de Llocs de Treball, a fi de complir als canvis en l’estructura del Cos de la Policia Local de l’Ajuntament de Mutxamel, derivats de l’aplicació de la Llei 17/2017, de 13 de desembre de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana.

3.2. ÀREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC)
3.2.1. Projecte d’obra de Condicionament del Talús de les Terrasses de Bonalba a Mutxamel- Recurs núm. 350/2016- SENTÈNCIA FERMA 177/2017, 20 d’abril Zona Verda EL- 4 P.P Bonalba

4. DESPATX EXTRAORDINARI.

5. PRECS I PREGUNTES

Mutxamel, 16 de desembre de 2019
L’ALCALDE

Acta (pdf)

Vídeo sessió