Ple 18/09/2018

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es convoca als components de L’AJUNTAMENT PLE per a celebrar la reunió de caràcter Extraordinari el dia 18 de setembre de 2018 a les 10:30horas, en el Saló de Plens, d’acord amb el següent,

ORDE DEL DIA

PRIMER.- PLURIANUALITAT DE LES OBRES D’OBERTURA DE LES AVINGUDES ENRIC VALOR I FERNANDO RIPOLL.

SEGON.- EXPEDIENT NÚMERO 2018/032 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS AL PRESSUPOST PRORROGAT DE 2017 PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS.

TERCER.- OBERTURA DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DEL “SERVICI DE NETEJA VIÀRIA I ARREPLEGA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL TERME MUNICIPAL DE MUTXAMEL”.

Mutxamel, 13 de setembre de 2018
L’ALCALDE

 

Firmat. Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Vídeo sessió