Ple Extraordinari 17/04/2020

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, així com la Llei Reguladora de les Bases del Regim Local, es convoca als components de l’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió de caràcter Extraordinari el dia 17 d’abril de 2020 a les 13:00 hores, per VIDEOCONFERENCIA, d’acord amb el següent,

ORDE DEL DIA

1. Propostes
1.1. AREA FINANCERA Y PRESSUPOSTARIA (AFPR)
1.1.1. Expedient de modificació de crèdits número 2020/010

1.2. AREA D’ALCALDIA (AALC)
1.2.1. Aprovació Bases Reguladores y Convocatòria d’Ajudes per tancament de locals o establiments en el municipi de Mutxamel, per cessament d’activitat a l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Mutxamel, a la data de la firma electrònica
L’ALCALDE

Convocatòria i orde del dia (pdf)

Acta (pdf)

Vídeo sessió

Podrà seguir en directe la sessió plenària en el canal youtube de l’Ajuntament
https://www.youtube.com/user/AytoMutxamel/live