Ple 15/06/2019

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

En exercici de les competències que la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, atribuïxen a esta Alcaldia, es convoca els components de l’AJUNTAMENT PLE per a fer-se sessió de caràcter extraordinàri el dia 15 de juny de 2019 a les 11:00 hores, en l’Auditori de la Casa de la Cultura de Mutxamel, d’acord amb el següent,

ORDE DEL DIA

1.- CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 2019/2023.

2n.- ELECCIÓ D’ALCALDE/ESSA

Mutxamel, 11 de juny de 2019
L’ALCALDE

Firmat. Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Vídeo sessió