PLA RESISTIR “AJUDES PARÈNTESIS” MUNICIPI DE MUTXAMEL “MODIFICACIÓN DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA”

Compartir

 L’Ajuntament de Mutxamel aprova en el Ple extraordinari celebrant este divendres 12 de març, la Modificació de les Bases Reguladores i Convocatòria Pla Resistir “Ajudes Parèntesis” municipi de Mutxamel aprovades en sessió plenària el 25/02/2021.

Ha sigut modificada la base segona que recull els requisits que han de complir els sol·licitants per a ser beneficiaris de les ajudes, s’ha eliminat el requisit d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT), amb l’Ajuntament de Mutxamel i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

A causa del caràcter urgent i extraordinari del Pla Resistir que inclou les Ajudes Parèntesis, l’exempció, prevista en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions d’estar al corrent en les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social i de no ser deutors per reintegrament davant l’Administració, està basada en raons d’interés públic derivades de la necessitat d’adoptar mesures de suport que permeten reforçar els sectors a què van dirigides, greument afectats en la seua economia, així com a tractar d’evitar un major deteriorament del teixit empresarial del municipi i ajudar a la conservació de l’ocupació, mitigant les conseqüències socials que suposa la paralització de determinades activitats econòmiques.

En la pàgina web de l’Ajuntament de Mutxamel (www.mutxamel.orges pot consultar les bases i el document de “preguntes freqüents” per a conéixer tota la informació sobre esta convocatòria d’ajudes.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals i començarà a comptar des de les 9 h de l’endemà de la publicació de les ajudes en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.

S’anunciarà, per Xarxes Socials i en la pàgina web de l’Ajuntament de Mutxamel, l’obertura del termini per a presentar la sol·licitud per seu electrònica.

A partir d’eixe moment estaran disponibles els models normalitzats per a presentar la sol·licitud. I accedint a la seu electrònica de l’Ajuntament de Mutxamel podrà veure model de sol·licitud i aportar la documentació que s’indica en les bases .