Obtenció directa del Certificat Elemental de Música 2022

Imagen conservatorio
Compartir

Es publica el contingut de les PROVES per a l’OBTENCIÓ DIRECTA DEL CERTIFICAT ELEMENTAL de MÚSICA, que se celebrarà el DIJOUS 1 DE DESEMBRE DE 2022 a les 9.30 del matí en la segona planta del conservatori.
El termini d’inscripció serà del 10 al 22 de Novembre de 2022. El tràmit per al pagament i inscripció es realitzarà per via telemàtica amb certificat electrònic.

Informació obtenció directa EEEE

Butlletí d’inscripció

Queda publicat el llistat provisional d’admesos a les proves d’obtenció directa del Certificat de les EEEE de música. 

Hi haurà un termini de tres dies hàbils per a esmenar possibles canvis o errors. Per tot allò hauran de remetre’s a l’adreça de correu: conservatorio@mutxamel.org

Llistat provisional admesos obtenció directa

TRIBUNAL per a l’Obtenció directa del Certificat de les EEEE de música.

Lloc: Conservatori Mutxamel (2a Planta). Avinguda Carlos Soler, 74.
Dia: 1 de Desembre de 2022 a les 9.30 hores.

Queda publicat el LLISTAT DEFINITIU d’admesos a les proves per a l’Obtenció directa del Certificat de les EEEE de Música

Llistat definitiu d’admiesos a les proves per a l’obtenció directa

Queden publicats els RESULTATS PROVISIONALS de la prova per a l’Obtenció Directa del Certificat de les EEEE de Música 2022.

Els interessats podran interposar reclamació contra els resultats de la prova, en el termini de tres dies hàbils a computar des de l’endemà de la seua publicació, mitjançant escrit dirigit a la direcció del centre. conservatorio@mutxamel.org

Resultats provisionals

Queden publicats els RESULTATS DEFINITIUS de la prova per a l’Obtenció Directa del Certificat de les EEEE de Música 2022.

Resultats definitius