OBERTURA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES PER A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE SERVEI D’EXPLOTACIÓ DE “BAR CAFETERIA EN LES INSTAL·LACIONS DEL MERCAT MUNICIPAL DE MUTXAMEL”

CSP
Compartir

– OBJECTE:

L’adjudicació del contracte de concessió del Servei de Bar Cafeteria en les instal·lacions del Mercat Municipal de Mutxamel.

La gestió de la concessió del servei s’ajustarà a les condicions figurades en el Plec de clàusules administratives particulars i en el de Condicions Tècniques disponible en el següent enllaç:

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES: DOC20230411113501PPT.pdf (contrataciondelestado.es)

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES: DOC20230411113530PCAP.pdf (contrataciondelestado.es)

L’objecte del contracte comprén la gestió i explotació d’una activitat comercial indivisible de conformitat amb l’assenyalat en informe de la Cap del Departament Jurídic Administratiu d’Alcaldia obrant en l’expedient, per la qual cosa el contracte no admet la divisió en lots per a la seua licitació.

– DURACIÓ DEL CONTRACTE:

L’execució del contracte per a la gestió del servei s’iniciarà el mateix dia de la seua formalització, o en el dia que s’assenyale en el document contractual, i la seua duració serà de cinc anys, amb la possibilitat de pròrrogues anuals fins a un màxim de cinc pròrrogues.

El termini d’execució del contracte es computarà des de la data en què s’alce l’Acta d’inici que es formalitzarà entre l’adjudicatari i l’Ajuntament, una vegada que aquell dispose de totes les autoritzacions administratives pertinents per a la posada en funcionament de l’activitat.

-DOCUMENTACIÓ:

 Els licitadors presentaran les seues ofertes necessàriament mitjançant mitjans telemàtics i sobres virtuals, que contindran la següent documentació: el primer (sobre A: Documentació administrativa) la documentació exigida per a prendre part en la licitació i el segon (sobre B: Proposició econòmica i tècnica) l’oferta econòmica i millores subjectes a valoració mitjançant criteris quantificables.

– TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT

L’expedient d’aquesta licitació, amb les condicions i altres elements, podrà ser examinat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, a la qual es tindrà accés segons les especificacions tècniques que es regulen en la pàgina web següent:

Plataforma de Contractació del Sector Públic (contrataciondelestado.es)

Els sobres abans ressenyats, hauran de ser presentats telemàticament d’acord amb les indicacions assenyalades en el termini de 13 dies naturals, comptats des de la publicació de l’anunci del contracte en el Perfil del Contractant de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Una vegada presentada una proposició no podrà ser retirada sota cap pretext.

Data fi de presentació d’oferta: 24/04/2023 23.59 h

Enllaç a la licitació:

Plataforma de Contractació del Sector Públic (contrataciondelestado.es)

VISITA A LES INSTAL·LACIONS DEL BAR-CAFETERIA.

Els interessats/as a presentar ofertes per a participar en la licitació del servei d’explotació de bar-cafeteria en les instal·lacions del mercat municipal de Mutxamel, poden visitar la instal·lació del mateix el dimecres 19 d’abril en horari de 10 a 14h.

Els/les interessats/as hauran d’enviar un email a vgarcia@mutxamel.org indicant el seu Nom i cognoms, telèfon i hora de visita.