Obert el termini de presentació d’ofertes per a l’adjudicació de concessions de parades vacants en el nou Mercat Municipal de Mutxamel

Nuevo-mercado-Mutxamel-5
Compartir

Des del 30 de gener fins al 17 de febrer està obert el termini de presentació d’ofertes per a l’adjudicació de concessions d’ocupació de parades vacants de venda en el nou Mercat Municipal de Mutxamel.

Objecte: S’adjudicaran les concessions administratives per a l’ocupació de les parades vacants del Mercat Municipal de Mutxamel, tenint per objecte el dret a ocupar de manera privativa i amb caràcter exclusiu una de les parades de venda del Mercat Municipal de Mutxamel, amb la finalitat i l’obligació de destinar-ho a la venda al detall d’articles per als quals estiguera autoritzat.

Parades que ixen a licitació: Les paradesobjecte de concessió administrativa són les parades actualment vacants assenyalats en el Plec de condicions Tècniques que es codifiquen conforme als següents LOTS:

1.        LOT 1 Parada núm. 1 Menjars preparats per a portar

2.        LOT 2 Parada núm. 3 Adobats i conserves

3.        LOT 3 Parada núm. 4 Carnisseria

4.        LOT 4 Parada núm. 5 Fruita seca, fruites deshidratades i llepolies

5.        LOT 5 Parada núm. 7 Salaons i conserves

6.        LOT 6 Parada núm. 8 Productes ecològics, locals, km 0 i *delicatesen

7.        LOT 7 Parada núm. 9 Cellers i begudes

8.        LOT 8 Parada núm. 10 Herboristeria i dietètica

9.        LOT 9 Parada núm. 11 Flores i plantes

10.      LOT 10 Parada núm. 14 Fruiteria autòctona i internacional

– Abast de la concessió: La concessió comprén la prestació del servei de mercat en les parades objecte de licitació. La concessió s’efectuarà individualment per a cada parada, no podent ser la mateixa persona natural o jurídica, adjudicatària de més d’una parada que conformen una unitat comercial, per la qual cosa els licitadors hauran d’indicar el LOT al qual concorren.

– Termini concessional: La duració de la concessió objecte de contracte serà de 25 anys conforme a l’assenyalat en el Plec de condicions Tècniques i terminis màxims assenyalats en l’article 93.3 de la Llei de Patrimoni de les Administracions Públiques.

– Proposicions i documentació complementària: Les proposicions (instàncies i documentació necessària) per a prendre part en el concurs d’adjudicació, es presentaran en sobre tancat si es realitza en manera presencial o en arxiu electrònic si es presenta a través de la plataforma i que al seu torn contindrà dos sobres o arxius amb la següent documentació:

Sobre A: Documentació administrativa

–          Declaració responsable del licitador segons model i annex I Pliego prescripcions tècniques.

Sobre B: Proposició

Els licitadors presentaran en un sobre diferent la proposició que continga l’oferta a valorar conformement als criteris d’adjudicació assenyalats en el plec de clàusules administratives conformement al model assenyalat i acompanyada dels documents requerits en la clàusula 4a i Annex II del Plec de condicions Tècniques.

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES:

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES:

Publicitat del present plec, termini i forma de presentació de proposicions per a prendre part en la convocatòria

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seua activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant situat en la Plataforma de Contractes del Sector Públic al qual es tindrà accés segons les especificacions que es regulen en la pàgina web següent:

http://www.contractacio.mutxamel.org

Les proposicions dels interessats seran secretes i la seua presentació presumeix l’acceptació incondicionada pel licitador del contingut de la totalitat de les condicions tècniques i de les clàusules administratives particulars incloses en els plecs que regeixen aquesta convocatòria.

Les proposicions es presentaran, en format electrònic a través de la Plataforma de contractació del Sector Públic, en tot cas si l’interessat és persona jurídica i amb caràcter opcional en manera presencial o electrònica si es tracta de persones físiques, durant el termini de quinze dies hàbils a comptar del següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant situat en la Plataforma de Contractes del Sector Públic i al qual també pot accedir-se a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Mutxamel.

Obertura de termini per a la presentació d’ofertes: dilluns 30 /01/2023

Data fi de presentació d’oferta: divendres 17/02/2023 a les 23.59 hores

Plataforma de Contratación del Sector Público (contrataciondelestado.es)

– Lloc i forma de presentació de les proposicions en manera PRESENCIAL (només per a persones físiques):

La presentació de la proposició no electrònica o presencial es realitzarà en sobre tancat que s’entregarà en els següents llocs:

 a) En el Registre General de l’Ajuntament, en horari d’oficines, de dilluns a divendres.

 b) Així mateix podran presentar-se les proposicions per qualsevol de les altres formes establides en l’art. 16.4 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

c) Quan les proposicions s’envien per correu, el licitador haurà de justificar la data d’imposició de l’enviament en l’Oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant correu electrònic (contractacio@mutxamel.org), consignant-se el número d’expedient, títol complet de l’objecte del contracte indicant el lloc al qual concorre i nom de l’interessat en l’adquisició.

El sobre es presentaran identificats en el seu exterior, amb indicació de la licitació a la qual concórreguen, Núm. LOT i signats pel licitador o la persona que el represente i indicació del nom i cognoms o raó social de l’empresa.

Presentació de proposicions electròniques a través de la PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLICO (persones jurídiques i opcional persones físiques):

Per a la presentació de les proposicions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic els licitadors han de preparar la documentació i els sobres que componen l’oferta mitjançant la “Eina de Preparació i Presentació d’ofertes” (Veure Guia de Serveis de Licitació Electrònica per a empreses: Preparació i presentació d’ofertes) que tenen a la seua disposició en la web de la Plataforma de Contractació del Sector Públic en la següent adreça: http://contrataciondelestado.es/.

Pel que fa a l’ús d’aquests serveis pel licitador és requisit inexcusable ser un usuari “operador econòmic” registrat de la Plataforma de Contractació de Sector Públic i emplenar no sols les dades bàsiques de l’alta sinó també els addicionals (Veure “Guia de l’Operador Econòmic) Quant als requisits tècnics per al seu ús són molt simples: connexió a Internet, navegador amb una versió de Java actualitzada (preferentment a partir de la v1.8) i certificat electrònic reconegut per l’Administració General de l’Estat (@signatura) El contingut de les proposicions serà el mateix que en la manera presencial, amb la presentació de la documentació requerida per a cadascun dels sobres A i B però en format electrònic, seguint per a això les instruccions d’utilització de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Criteris d’adjudicació

1. Criteri experiència

2. Criteris serveis complementaris.

3. Criteri premis.

4. Criteri formació.

5. Criteri contractació de nous treballadors.

Més informació:

Plataforma de Contratació del Sector Públic (contrataciondelestado.es)

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES:: DOC20230127081155PPT.pdf (contrataciondelestado.es)

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES:: DOC20230125143430PCAP.pdf (contrataciondelestado.es)