Obert el termini de presentació d’ofertes per a adjudicar el contracte de concessió de servei de ‘Bar cafeteria’ en el nou Mercat Municipal

mercado-municipal-mutxamel-bar-WEB
Compartir

Fins al 8 de març està obert el termini de presentació d’ofertes per a l’adjudicació de concessió del Servei de Bar Cafeteria en el nou Mercat Municipal de Mutxamel.

– OBJECTE:

L’adjudicació del contracte de concessió del Servei de Bar Cafeteria en les instal·lacions del Mercat Municipal de Mutxamel.

La gestió de la concessió del servei s’ajustarà a les condicions figurades en el Plec de clàusules administratives particulars i en el de Condicions Tècniques disponible en el següent enllaç:

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES:

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES:

L’objecte del contracte comprén la gestió i explotació d’una activitat comercial indivisible de conformitat amb l’assenyalat en informe de la Cap del Departament Jurídic Administratiu d’Alcaldia obrant en l’expedient, per la qual cosa el contracte no admet la divisió en lots per a la seua licitació.

– DURACIÓ DEL CONTRACTE:

L’execució del contracte per a la gestió del servei s’iniciarà el mateix dia de la seua formalització, o en el dia que s’assenyale en el document contractual, i la seua duració serà de cinc anys, amb la possibilitat de pròrrogues anuals fins a un màxim de cinc pròrrogues.

El termini d’execució del contracte es computarà des de la data en què s’alce l’Acta d’inici que es formalitzarà entre l’adjudicatari i l’Ajuntament, una vegada que aquell dispose de totes les autoritzacions administratives pertinents per a la posada en funcionament de l’activitat.

-DOCUMENTACIÓ:

Els licitadors presentaran les seues ofertes necessàriament mitjançant mitjans telemàtics i sobres virtuals, que contindran la següent documentació: el primer (sobre A) la documentació exigida per a prendre part en la licitació i el segon (sobre B) l’oferta econòmica i millores subjectes a valoració mitjançant criteris quantificables.

Cada licitador no podrà presentar més que una sola proposició. Tampoc podrà subscriure cap en agrupació temporal amb unes altres, si ho ha fet individualment, o figurar en més d’una unió temporal. La contravenció d’aquest principi donarà lloc automàticament a la desestimació de totes les proposicions per ell presentades.

– TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT:

L’expedient d’aquesta licitació, amb les condicions i altres elements, podrà ser examinat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, a la qual es tindrà accés segons les especificacions tècniques que es regulen en la pàgina web següent: http://contrataciondelestado.es/

Els sobres abans ressenyats, hauran de ser presentats telemàticament d’acord amb les indicacions assenyalades en els apartats anteriors en el termini de 26 dies naturals, comptats des de la publicació de l’anunci del contracte en el Perfil del Contractant de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. No obstant això, si l’últim dia del termini fora inhàbil, aquest s’entendrà prorrogat al primer dia inhàbil següent.

Una vegada presentada una proposició no podrà ser retirada sota cap pretext.

Data fi de presentació d’oferta: 08/03/2023 23.59 hores

Enllaç a la licitació:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=VLAd6wukm8MSugstABGr5A%3D%3D

Visita a les instal·lacions del bar-cafeteria

Les persones interessades a presentar ofertes per a participar en la licitació del servei d’explotació de bar-cafeteria en les instal·lacions del mercat municipal de Mutxamel, poden visitar la instal·lació del mateix el dilluns 27 de febrer en horari d’11 a 14 hores.

Les persones interessades hauran d’enviar un email a vgarcia@mutxamel.org indicant el seu nom i cognoms, telèfon i hora de visita.