Notes provisionals proves d’accés a EEPP 1a Convocatòria 2020

Després de la realització de les proves d’accés a Ensenyaments Professionals corresponent a les especialitats de clarinet, flauta, percussió, saxo, trompa, trompeta i trombó, el passat dia 8 de Juliol de 2020, es publiquen les NOTES PROVISIONALS d’aquestes.

NOTES PROVISIONALS ACCÉS VENT PERCUSSIÓ

Després de la realització de les proves d’accés a Ensenyaments Professionals corresponent a la especialitat de piano, el passat dia 9 de Juliol de 2020, es publiquen les NOTES PROVISIONALS d’aquestes.

NOTES PROVISIONALS ACCÉS PIANO

Després de la realització de les proves d’accés a Ensenyaments Professionals corresponent a les especialitats de guitarra, viola, violí i violoncel, el passat dia 10 de Juliol de 2020, es publiquen les NOTES PROVISIONALS d’aquestes.

NOTES PROVISIONALS ACCÉS CORDA

Les persones interessades podran interposar reclamació contra el llistat provisional en el termini de TRES dies hàbils a computar des de l’endemà al de la seua publicació, mitjançant escrit dirigit a la direcció del centre.

conservatorio@mutxamel.org