MATRICULACIÓ CONSERVATORI. CURS 2022-2023

Imagen conservatorio

El sistema per a la matriculació serà el següent:

1r A través de la Seu electrònica, mitjançant Certificat Digital o DNI electrònic:
    https://sedeelectronica.mutxamel.org/

Assistència per a realitzar el tràmit: remetre les seues dades i consulta
a l’email: e-omac@mutxamel.org 

2n Matriculació assistida: (Termini 27 al 30 Juny)
      
      Enviar un email a matriculaconservatorio@mutxamel.org adjuntant la següent documentació:
   
Full d’inscripció degudament emplenat 
Llibre de família (en cas de família nombrosa)
Domiciliació bancària 
Representació per a la realització per mitjans telemàtics del tràmit del procediment

El pagament de la matrícula es domiciliarà en el compte bancari sol·licitat