L’Ajuntament obri el període de consultes perquè la ciutadania participe durant un mes en l’Ordenança de Municipal de Circulació

ordenanca-circulacio-banner-home-val

Al costat del projecte s’ofereix el Quadre d’Infraccions i Sancions

29 d’agost de 2022

L’Ajuntament de Mutxamel ha posat en marxa el període de participació perquè la ciutadania realitze les seues aportacions sobre el Projecte d’Ordenança de Municipal de Circulació i el seu Quadre d’Infraccions i Sancions.

Aquesta fase participativa per la qual se sotmet a tràmit de consulta pública prèvia es produeix per dos motius. D’una banda, la modificació legislativa en matèria de trànsit implica un canvi en el quadre d’infraccions i sancions, i, d’altra banda, observada la necessitat de regular espais d’estacionament per a dotar d’una major quantitat de places d’aparcament en la zona comercial del municipi, s’impulsa l’elaboració d’una Ordenança Municipal de Circulació.

Aquesta ordenança es determina a la vista de les competències atribuïdes als municipis en matèria d’ordenació del tràfic de persones i vehicles en les vies urbanes per la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, i pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, modificada per la Llei 18/2021 del 20 de desembre.

Considerant el que s’estableix en l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques en el qual es contempla que se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l’administració, en la qual es recaptarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Entre aqueixos documents destaca el Projecte d’Ordenança de Municipal de Circulació de data 11/08/2022, al qual es pot accedir des del següent enllaç:

De la mateixa manera, s’ofereix el Quadre d’Infraccions i Sancions, de data 27/07/2022, basat en la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, i en el Reglament General de Circulació proposat per la Prefectura de la Policia Local de Mutxamel. L’enllaç és el següent:

L’objectiu principal d’aquesta fase participativa és implicar la població de Mutxamel a prendre part en l’elaboració de la nova Ordenança de Municipal de Circulació. Aquesta publicació quedarà exposada durant 20 dies hàbils, la qual cosa suposa que el termini per a presentar aportacions s’estendrà fins a finals de setembre.

 Per a resoldre qualsevol dubte, sobre aquest tema es pot consultar amb la Policia Local de Mutxamel. Tota la informació està disponible a través de la pàgina web municipal, www.mutxamel.org.