L’Ajuntament de Mutxamel rep una subvenció de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant del 6,75% de les despeses originades per l’enllumenat ornamental de carrers i places durant la campanya de Nadal 2021 -Reis 2022

CSP
Compartir

Després que el mes d’abril passat l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant publicara la convocatòria d’ajudes per a la concessió de subvencions a Ajuntaments, organisme autònoms dependents i entitats locals menors de la província d’Alacant per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit de l’actuació de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Sectors productius, l’Ajuntament de Mutxamel va concórrer a la convocatòria amb la finalitat d’aconseguir la subvenció màxima indicada en la convocatòria per a cofinançar el cost de les factures relacionades amb el servei d’instal·lació d’enllumenat extraordinari amb motiu de la celebració de les festes de Nadal 2021 i Reis 2022. Il·luminació ornamental que es va localitzar en els principals carrers i places de Mutxamel en zones de concentració de negocis locals.

Estes despeses van ascendir a l’import de 103.732,92 € i van ser finançades per l’Ajuntament de Mutxamel. El Butlletí oficial de la Província d’Alacant de data 26 de juliol ha publicat la resolució de les ajudes sol·licitades pels diferents ajuntaments de la província d’Alacant, i en la qual apareix la concessió de l’ajuda sol·licitada per l’Ajuntament de Mutxamel, dins de la línia 1 “Fires i altres esdeveniments comercials” per import de 7.000 €, el 6,75% del cost de l’actuació, l’ajuda màxima a atorgar.

Gràcies a esta resolució favorable, el servei d’instal·lació d’enllumenat extraordinari amb motiu de les festes de Nadal 2021 i Reis 2022, realitzat entre el deu de desembre de 2021 i el sis de gener  de 2022, ha comptat amb el finançament de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant a través de la convocatòria esmentada.