L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL PERCEP UNA SUBVENCIÓ DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT DEL 39,57% DE LES DESPESES ORIGINADES PER LA IL·LUMINACIÓ ORNAMENTAL DE CARRERS I PLACES DURANT LA CAMPANYA DE NADAL 2020 -REIS 2021

CSP

09/08/2021

Després de la publicació el mes de març passat de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant de la Convocatòria d’ajudes per a la concessió de subvencions a Ajuntaments, organisme autònoms dependents i entitats locals menors de la província d’Alacant per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit de l’actuació de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Sectors productius, l’Ajuntament de Mutxamel, va concórrer a la convocatòria amb la finalitat d’aconseguir la subvenció màxima indicada en la convocatòria per a cofinançar el cost de les factures relacionades amb el servei d’instal·lació d’enllumenat extraordinari amb motiu de la celebració de les festes de nadal 2020 i Reis 2021. Il·luminació ornamental que es va col·locar en els principals carrers i places de Mutxamel en zones de concentració de negocis locals.

Estes despeses, per un import de 17.690,81 € van ser finançats per l’Ajuntament de Mutxamel. El Butlletí oficial de la Província d’Alacant de data 4 d’agost ha publicat la resolució de les ajudes sol·licitades pels diferents ajuntaments de la província d’Alacant, i en la qual apareix la concessió de l’ajuda sol·licitada per l’Ajuntament de Mutxamel, dins de la línia 1 “Fires i altres esdeveniments comercials” per import de 7.000 €, el 39,57% del cost de l’actuació, l’ajuda màxima a atorgar. Gràcies a esta resolució favorable, el servei d’instal·lació d’enllumenat extraordinari amb motiu de les festes de nadal 2020 i Reis 2021 realitzat en el període del 4/12/20 al 06/01/21 ha comptat amb el finançament de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant a través de la convocatòria esmentada.