L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL PERCEP UNA SUBVENCIÓ DE CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL DEL 90 PER CENT DE LES DESPESES EXTRAORDINÀRIES ORIGINADES PER LA COVID-19 PER Al MERCAT AMBULANT SETMANAL I MERCAT MUNICIPAL

CSP

Després de la publicació el mes d’octubre passat de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball d’ajudes urgents a les administracions locals valències en matèria de comerç i artesania per la Covid-19, per a finançar despeses corrents ocasionades en els àmbits relacionats amb l’activitat comercial i artesana, l’Ajuntament de Mutxamel, va concórrer a la convocatòria amb la finalitat d’aconseguir el cofinançament del 90% del cost de les factures, ja pagades, relacionades amb la compra de màscares, hidrogel, guants d’un sol ús, redacció dels plans d’emergència i evacuació preceptius per als dos trasllats del mercat ambulant, el contracte amb empresa de serveis per a la gestió del control d’accessos dels mercats ambulants setmanals realitzats durant els mesos de juliol a octubre de 2020, així com dispensadors automàtics d’hidrogel col·locats a l’interior del mercat municipal i pròxims als set llocs de venda.

Per a garantir les mesures de protecció, prevenció i higiene enfront del Covid-19 i oferir al ciutadà un mercat, s’han hagut de gestionar els anteriors contractes de subministraments i serveis.

Com a mesures de prevenció i control d’aforament del mercat ambulant emplaçat en la seua nova ubicació, la zona on es munten els llocs de venda dels comerciants roman fitada durant l’horari del mercat ambulant, els dimecres de 8 h a 14:00h, de manera que els ciutadans accedeixen al mateix a través de zones vigilades d’entrades i eixides del mercat. Per això, el mercat ambulant de Joan XXIII compta amb 5 accessos o punts de control, servint cadascun d’ells d’entrada i eixida, aquests accessos són controlats evitant aglomeracions, facilitant màscares, guants d’un sol ús i hidrogel als ciutadans que realitzaran els seus comprar en el mercat ambulant cada dimecres.

Aquestes despeses han sigut finançats per l’Ajuntament de Mutxamel, comptant amb el cofinançament del 90% d’ells, gràcies a la concessió de l’ajuda per import de 22.700,01 €, atorgada per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

La gestió dels mercats ambulants, tramitació d’aquestes subvencions i gestió dels contractes relacionats amb aquests es realitza des de la Regidoria de Promoció i Desenvolupament Econòmic, a través de la seua Agència de Desenvolupament Local, dirigida pel Regidor Delegat Antonio Sola Suárez.