L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE 50.427 € DE LA DIPUTACIÓ D’ALACANT PER A FER FRONT A L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL A CAUSA DE LA COVID-19

Fachada Ayuntamiento
Compartir

26/06/2020

La Diputació d’Alacant ha aprovat la concessió d’ajudes per import de 50.427,00 € a l’Ajuntament de Mutxamel, destinades a sufragar les despeses relatives a les prestacions socials per situacions extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social per la COVID-19.

La diputada de Serveis Socials ha explicat que aquestes subvencions estan destinades a reforçar els serveis de proximitat de caràcter domiciliari per a garantir les cures, el suport, la vinculació a l’entorn, la seguretat i l’alimentació, especialment dirigits a persones majors, amb discapacitat o situacions de dependència, atés el major risc que assumeixen aquestes persones en cas de contagi.

Així com també per a ampliar la dotació de les partides destinades a garantir ingressos suficients a les famílies, per a assegurar la cobertura de les seues necessitats bàsiques, ja siguen aquestes d’urgència o d’inserció.

L’abonament de la subvenció es farà efectiu en dos fraccions:

La primera, per un import del 75% (37.820,25€), es lliurarà després de la resolució aprovatòria corresponent d’aquesta subvenció.

La segona, per un import del 25% restant (12.606,75€), es farà efectiva després de la finalització de les actuacions objecte de la subvenció.