L’Ajuntament concedeix ajudes a l’alumnat de Mutxamel que realitza cursos Erasmus

AYUDAS-ERASMUS-HOME

Fins al 21 de setembre es pot sol·licitar un suport de fins a 900 euros per a col·laborar en les despeses de transport i allotjament d’estudiants Erasmus 

22 d’agost de 2022

Eres universitari i reps una beca Erasmus? Estàs empadronat a Mutxamel i tens menys de 35 anys? Si totes les respostes són positives, estàs d’enhorabona, ja que l’Ajuntament de Mutxamel ha llançat un programa d’ajudes complementàries destinades a alumnat titulats superiors del municipi de Mutxamel, beneficiaris del programa Erasmus, durant el curs 2021/2022.

L’objectiu de la Regidoria d’Educació, promotora d’aquesta iniciativa, és oferir una ajuda complementària de mobilitat a l’alumnat amb Beques Eramus 2021/2022, amb la qual podran sufragar part de les despeses ocasionades pel transport i l’allotjament durant el curs 2021/2022. És a dir, pot ser que aqueixos estudis a hagen finalitzat o pot ser que seguisquen en actiu, mentre que es puga demostrar que formen part del programa Erasmus 2021-2022

L’Ajuntament de Mutxamel destina una partida de 13.000 euros a aquestes ajudes, quantitat que serà distribuïda entre totes les persones que la sol·liciten. L’ajuda màxima per alumne/a pot arribar fins als 900 euros per curs, quantitat que pot ajudar a cobrir les despeses generades en les famílies amb estudiants universitaris en cursos Erasmus. Aquest mateix dilluns, 22 d’agost, s’han publicat les bases en el BOP, per la qual cosa les persones interessades disposen de 20 dies hàbils per a presentar la seua sol·licitud, per seu electrònica. És a dir, descomptats els dies festius, el termini de presentació finalitza el 21 de setembre. Una vegada concedida la subvenció, el termini de justificació acaba el 30 de novembre de 2022.

Pots consultar les bases i la convocatòria en aquest enllaç:

Annex 6 Autorizació Renda (pdf)

Fitxa Tercers (pdf)

Instància General (pdf)

Entre els requisits per a rebre l’ajuda tenim:

  • Estar empadronat/a a Mutxamel des d’almenys 1 any abans de la data de publicació de la convocatòria
  • Estar acreditat/a com a becari/a Erasmus curse 2021/2022
  • No sobrepassar els 35 anys d’edat
  • No incórrer en les prohibicions per a ser beneficiari, establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  • Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social

Finalitzat el termini per a l’admissió de sol·licituds i conforme a l’article 8 de la convocatòria per a la concessió d’ajudes complementàries destinades a estudiants titulats superiors, aprovada per acord de la Junta de Govern Local de data 11/08/2022 i modificades per acord de Junta de Govern Local de data 27/10/2022

Es procedeix a publicar el llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es després de comprovar i valorar la documentació aportada al costat de la sol·licitud, conforme al que es disposa en la convocatòria i atesos els criteris de valoració, només 4 compleixen amb els requisits per a ser beneficiaris de les ajudes

Relació provisional d’admesos/es i exclosos/es (pdf)