LA DIPUTACIÒ D’ALACANT CONCEDEIX UNA SUBVENCIÒ A L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL PER AL PROGRAMA DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALITZADES.

Fachada Ayuntamiento

19/07/2019

L’ Excma. Diputació d’Alacant ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Mutxamel de 17.256,21 € per al programa de Prestacions Econòmiques Individualitzades, en el marc de les convocatòries de subvencions destinades a Ajuntaments de Municipis amb població inferior a 50.000 habitants, Entitats d’Àmbit Territorial inferior al Municipi i Mancomunitats de la Província d’Alacant per a Serveis i Programes relacionats amb els Serveis Socials d’Atenció Primària, anualitat 2019 aprovada per acord de Junta de Govern amb data 19 de juny de 2019 i publicat extracte de la convocatòria en el B.O.P número 154 del 19/6/2019.