Ensenyances professionales Conservatori de Música

Compartir

 Pla d´Estudis

 

GUITARRA
  PRIMER CURS
Instrument

Llenguatge Musical

Conjunt

1 hora

2 hores

1 hora

SEGON CURS
Instrument

Llenguatge Musical

Conjunt

Piano Complementari

1 hora

2 hores

1 hora

0,5 hores

TERCER CURS
Instrument

Harmonia

Música de Cambra

Cor

Piano Complementari

1 hora

2 hores

1 hora

2 hores

0,5 hores

QUART CURS
Instrument

Harmonia

Música de Cambra

Cor

Piano Complementari

1 hora

2 hores

1 hora

2 hores

0,5 hores

CINQUÉ CURS
Instrument

Anàlisi

Música de Cambra

Acompanyament

Història de la Música

Optativa

1 hora

2 hores

1 hora

2 hores

2 hores

3 hores

SISÉ CURS
Instrument

Anàlisi

Música de Cambra

Acompanyament

Història de la Música

Optativa

1 hora

2 hores

1 hora

2 hores

2 hores

3 hores

 

PIANO
  PRIMER CURS
Instrument

Llenguatge Musical

Conjunt

1 hora

2 hores

1 hora

SEGON CURS
Instrument

Llenguatge Musical

Conjunt

1 hora

2 hores

1 hora

TERCER CURS
Instrument

Harmonia

Música de Cambra

Cor

1 hora

2 hores

1 hora

2 hores

QUART CURS
Instrument

Harmonia

Música de Cambra

Cor

1 hora

2 hores

1 hora

2 hores

CINQUÉ CURS
Instrument

Anàlisi

Música de Cambra

Acompanyament

Història de la Música

Optativa

1 hora

2 hores

1 hora

2 hores

2 hores

3 hores

SISÉ CURS
Instrument

Anàlisi

Música de Cambra

Acompanyament

Història de la Música

Optativa

1 hora

2 hores

1 hora

2 hores

2 hores

3 hores

 

 

 

CLARINET, FLAUTA, PERCUSSIÓ, SAXÒFON, TROMBÓ, TROMPA, TROMPETA, VIOLA, VIOLÍ, VIOLONCEL
PRIMER CURS
Instrument

Llenguatge Musical

Orquestra/Banda*

1 hora

2 hores

2 hores

SEGON CURS
Instrument

Llenguatge Musical

Orquestra/Banda*

Piano Complementari

1 hora

2 hores

2 hores

0,5 hores

TERCER CURS
Instrument

Harmonia

Música de Cambra

Orquestra/Banda/Conjunt*

Piano Complementari

1 hora

2 hores

1 hora

2 hores

0,5 hores

QUART CURS
Instrument

Harmonia

Música de Cambra

Orquestra/Banda/Conjunt*

Piano Complementari

1 hora

2 hores

1 hora

2 hores

0,5 hores

CINQUÉ CURS
Instrument

Anàlisi

Música de Cambra

Orquestra/Banda/Conjunt*

Història de la Música

Optativa

1 hora

2 hores

1 hora

2 hores

2 hores

3 hores

SISÉ CURS
Instrument

Anàlisi

Música de Cambra

Orquestra/Banda/Conjunt*

Història de la Música

Optativa

1 hora

2 hores

1 hora

2 hores

2 hores

3 hores

 

* Orquestra per a viola, violí i violoncel

* Orquestra/Banda per a clarinet, flauta, trombó, trompa i trompeta

* Orquestra/Banda/Conjunt per a percussió i saxòfon

Accés

Prova d´accés a 1r curs de ensenyament professional (2 convocatòries).

1r convocatòria (JUNY):

Inscripció: del 15 al 31 de maig.

Realització de les proves: día 12 de Juny a las 9:30 hores

2n convocatòria (SETEMBRE):

Inscripció: de 3 al 15 de juliol.

Realització de les proves: 4 de setembre a les 9:30 hores

Prova d´accés a cursos distints de primer de ensenyament professional.

1r convocatòria (JUNY):

Inscripció: del 15 al 31 de maig.

Realització de les proves: 12 de Juny a les 9:30 hores

2n convocatòria (SETEMBRE):

Inscripció: del 3 al 15 de juliol.

Realització de les proves: 4 de setembre a les 9:30 hores

Procediment d´accés per a alumnes amb edats menors de les fixades amb caràcter ordinari:

Els aspirants amb edats menors de les fixades amb caràcter ordinari per a iniciar l´ensenyament professional de Música, o bé per a accedir a cursos diferents de primer, han de sol•licitar l´autorització per a concórrer a les proves d´ingrés o d´accés a la direcció general competent en matèria d´ordenació acadèmica, i obtindre-la.

Les sol•licituds seran remeses des de l´1 de febrer al 30 d´abril de l´any natural de realització de les proves d´accés, seguint el model que figura en l´annex II de l´Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d´Educació (DOCV 17.05.2011), que es pot descarregar en l´enllace següent:

http://www.cece.gva.es/ocd/areaord/docs/artisticas/Orden_Musica/Annex_II.pdf

La documentació que ha d´adjuntar-se a esta sol•licitud és la següent:

a) Escrit de motivació de la sol•licitud per a poder realitzar la prova d´ingrés o d´accés a l´ensenyament professional de Música.

b) Un certificat dels estudis previs de Música de l´alumne o alumna que desitge realitzar la prova, firmat per la direcció del centre, així com pel professorat que haja impartit la docència de Música en conservatoris, centres privats autoritzats, escoles de Música, o en centres docents d´Educació Primària. S´hi certificarà que l´alumne o alumna, a pesar de no tindre l´edat ordinària d´ingrés o d´accés a l´ensenyament professional de Música, té superats els objectius de les ensenyances elementals. En els certificats emesos per mestres d´educació musical de centres d´educació primària, el docent ha d´acreditar, per mitjà de la titulació corresponent, els estudis de Música que tinga superats.

c) Fotocòpia compulsada del llibre de família actualitzat

Procediment d´accés per a alumnes amb edats majors de les fixades amb caràcter ordinari:

Els aspirants amb edats majors de les fixades amb caràcter ordinari podran sol•licitar davant de la direcció del centre presentar-se a les respectives proves d´ingrés o d´accés, tant al primer curs com a cursos diferents del primer, de les ensenyances professionals de Música. Per a això, les persones interessades presentaran en el centre el model que figura en l´annex III de l´Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d´Educació (DOCV 17.05.2011), que es pot descarregar en l´enllaç següent:

www.cece.gva.es/ocd/areaord/docs/artisticas/Orden_Musica/Annex_III.pdf

El Consell Escolar del centre, o qui tinga atribuïdes les seues funcions, avaluarà l´excepcionalitat que poguera concórrer en els aspirants, amb vista a la valoració de la formació prèvia i de la pràctica musical, i en conseqüència, resoldrà la sol•licitud per a presentar-se a les proves d´ingrés o accés. En els conservatoris, les sol•licituds han de resoldre´s en el termini màxim d´un mes, i s´entendrà com a desestimatori el silenci administratiu.

Continguts de les proves

Prova d´Accés a Primer Curs d´Ensenyament Professional

ESTRUCTURA DE LA PROVA

Tindrà la estructura següent:

a) Lectura a primera vista d´un fragment adequat a l´instrument. El text contindrà les dificultats tècniques dels continguts finals de l´ensenyament elementals de música.

b) Prova de capacitat auditiva i de coneixements teòric/pràctics del llenguatge musical. El text contindrà les dificultats tècniques que fan falta per a iniciar l´ensenyament professional.

c) Interpretació d´una obra, estudi o fragment, que triarà el tribunal entre una llista de tres que presentarà l´alumne. El nivell tècnic/instrumental obeirà als continguts finals de l´ensenyament elemental. Es valorarà l´execució de memòria de les obres presentades.

El Conservatori disposa d´una llista d´obres orientatives per a cada curs, que es pot consultar en la següent direcció:

OBRES ORIENTATIVES PROFESSIONAL

Cada un d´estos tres exercicis tindrà caràcter eliminatori, es qualificarà de 0 a 10 punts, i serà necessària una qualificació mínima de 5 punts en cada un per a superar-lo. La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres puntuacions.

Proves d´accés a cursos diferents de primer de l´ensenyament professional.

Les proves tindran la mateixa estructura que es proposa per a l´accés a primer curs, i versaran sobre els continguts del curs anterior al que l´aspirant opta.

Accés a 2n curs:

La prova constarà de tres exercicis per a totes les especialitats instrumentals, adaptats a les dificultats tècniques i instrumentals dels continguts finals de primer curs:

a) Lectura a primera vista d´un fragment adequat a l´instrument.

b) Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del llenguatge musical.

c) Interpretació d´una obra, estudi o fragment, que triarà el tribunal d´una llista de tres que presentarà l´alumne o l´alumna. Es valorarà l´execució de memòria de les obres presentades.

Accés a 3r curs:

La prova constarà dels exercicis següents i parts, adaptats a les dificultats tècniques i instrumentals dels continguts finals de segon curs:

a) Primera vista. Lectura a primera vista d´un fragment adequat a l´instrument.

b) Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del llenguatge musical.

B.1) Llenguatge musical. Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del llenguatge musical per a valorar les aptituds i els coneixements aconseguits durant el segon curs d´ensenyament professional.

B.2) Piano complementari. Les proves consistiran en:

1. Una lectura a primera vista d´un fragment adequat a les dificultats tècniques d´un nivell i continguts de primer curs de l´assignatura de Piano Complementari d´ensenyament professional de Música.

2. Interpretació d´un estudi, peça o fragment d´obra, que triarà pel tribunal d´una llista de tres que presentarà l´alumne o l´alumna, amb un nivell de primer curs de l´assignatura de Piano Complementari d´ensenyament professional de Música. Es valorarà l´execució de memòria de les obres presentades.

c) Instrument. Interpretació d´una obra, estudi o fragment, que triarà el tribunal d´una llista de tres que presentarà l´alumne o l´alumna. Es valorarà l´execució de memòria de les obres presentades.

Accés a 4t curs:

La prova constarà dels exercicis següents i parts, adaptats a les dificultats tècniques i instrumentals dels continguts finals de tercer curs:

a) Primera vista. Lectura a primera vista d´un fragment adequat a l´instrument.

b) Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del llenguatge musical:

B.1) harmonia. Les proves consistiran en:

1. Realització d´un baix xifrat o l´harmonització d´un soprano, adequat al nivell de primer curs de l´assignatura d´harmonia d´ensenyances professionals de Música.

2. Prova d´audició guiada, on l´aspirant realitza una anàlisi harmònica d´un exercici proposat pel tribunal, adequat al nivell de primer curs de l´assignatura d´harmonia d´ensenyament professional de Música.

B.2) Piano complementari. Les proves consistiran en:

1. Una lectura a primera vista d´un fragment adequat a les dificultats tècniques d´un nivell i continguts de segon curs de l´assignatura de Piano Complementari d´ensenyances professionals de Música.

2. Interpretació d´un estudi, peça o fragment d´obra triada pel tribunal d´una llista de tres que presentarà l´alumne o l´alumna, amb un nivell de segon curs de l´assignatura de Piano Complementari d´ensenyances professionals de Música. Es valorarà l´execució de memòria de les obres presentades.

c) Instrument. Interpretació d´una obra, estudi o fragment, que triarà el tribunal entre una llista de tres obres que presentarà l´alumne o l´alumna. Es valorarà l´execució de memòria de les obres presentades.

Accés a 5é curs:

La prova constarà dels següents exercicis i parts, adaptats a les dificultats tècniques i instrumentals dels continguts finals de quart curs:

a) Primera vista. Lectura a primera vista d´un fragment adequat a l´instrument.

b) Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del llenguatge musical:

B.1) harmonia. Les proves consistiran en:

1. Realització d´un baix xifrat o l´harmonització d´un soprano, adequat al nivell de segon curs de l´assignatura d´harmonia d´ensenyament professional de Música.

2. Prova d´audició guiada, on l´aspirant realitzarà una anàlisi harmònica d´un exercici proposat pel tribunal, adequat al nivell de segon curs de l´assignatura d´harmonia d´ensenyament professional de Música.

B.2) Piano complementari. Les proves consistiran en:

1. Una lectura a primera vista d´un fragment adequat a les dificultats tècniques d´un nivell i continguts de tercer curs de l´assignatura de Piano Complementari d´ensenyament professional de Música.
2. Interpretació d´un estudi, peça o fragment d´obra, que triarà el tribunal entre una llista de tres que presentarà l´alumne o l´alumna, amb un nivell de tercer curs de l´assignatura de Piano Complementari d´ensenyament professional de Música. Es valorarà l´execució de memòria de les obres presentades.

c) Instrument. Interpretació d´una obra, estudi o fragment, que triarà el tribunal d´una llista de tres obres que presentarà l´alumne o l´alumna. Es valorarà l´execució de memòria de les obres presentades.

Accés a 6é curs:

La prova constarà dels exercicis següents i parts, adaptats a les dificultats tècniques i instrumentals dels continguts finals de cinqué curs:

a) Primera vista. Lectura a primera vista d´un fragment adequat a l´instrument.
b) Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del llenguatge musical:

B.1) Anàlisi. Les proves consistiran en:

1. Anàlisi musical d´una peça o fragment, adequat al nivell de primer curs de l´assignatura d´Anàlisi d´ensenyances professionals de Música.

2. Exercici d´audició guiada, on l´aspirant comentarà i valorarà harmònicament i formalment el contingut del que escolta, adequat al nivell de primer curs de l´assignatura d´Anàlisi d´ensenyament professional de Música.

B.2) Història de la Música. Les proves consistiran en:

1. Desenvolupament d´un tema del currículum, o una part, adequat al nivell de primer curs de l´assignatura d´Història de la Música d´ensenyament professional de Música.
2. Exercici d´audició comentada, on ha de contextualitzar l´obra o fragment dins del moment històric, a través d´un comentari escrit, on referirà els aspectes estètics i històrics rellevants, adequat al nivell de primer curs de l´assignatura d´Història de la Música d´ensenyament professional de Música.

B.3) Acompanyament. Les proves consistiran en:

1. Transposició, a un determinat interval, de l´acompanyament d´una obra adequada al nivell de primer curs de l´assignatura d´Acompanyament d´ensenyament professional de Música.
2. Realització de l´acompanyament d´una melodia xifrada que proposarà el tribunal, adequat al nivell de primer curs de l´assignatura d´Acompanyament d´ensenyament professional de Música.

c) Instrument. Interpretació d´una obra, estudi o fragment, que triarà el tribunal entre una llista de tres obres que presentarà l´alumne o l´alumna. Es valorarà l´execució de memòria de les obres presentades.

Normativa Ensenyances Professionals:

Decret 158/2007 de 21 de setembre del Consell, pel qual s´establix el currículum de les ensenyances professionals de música i es regula l´accés a estes ensenyances (DOCV 25/09/2007).

Orde 28/2011 de 10 de maig de la Conselleria d´Educació, per la que es regula l´admissió, l´accés i la matrícula, així com els aspectes d´ordenació general, per a l´alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa en la Comunitat Valenciana (DOCV 17/05/2011)
Orde 49/2015, de 14 de maig , de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifiquen aspectes de l’Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana. (DOCV 15/05/2015)
Text Refós de l´Orde 28 de 2011 amb les modificacions de l´Orde 49 de 2015

Convalidacions

El alumnado que cursa simultáneamente Enseñanzas Profesionales de Música y ESO/Bachiller podrá beneficiarse de convalidaciones y exenciones en sus estudios:

Resolución de 29 de octubre de 2015, que modifica parcialmente la Resolución de 25 de septiembre de 2015, por la que se dictan instrucciones, para la convalidación y exención de materias en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato por parte del alumnado que cursa simultáneamente enseñanzas profesionales de Música y de Danza, o bien que acredita la condición de deportista de alto nivel, de alto rendimiento o de élite en la Comunitat Valenciana.
Anexos I y II
Aclaraciones respecto al alumnado de Bachillerato que cursa Enseñanzas Profesionales de Música.
Aclaraciones respecto al alumnado de ESO que cursa Enseñanzas Profesionales de Música.