Ensenyances elementals Conservatori de Música

Pla d’estudis

PER A TOTES LES ESPECIALITATS
1r CURS
Instrument

Llenguatge Musical

Cor

1 hora

2 hores

1 hora

2n CURS
Instrument

Llenguatge Musical

Cor

1 hora

2 hores

1 hora

3r CURS
Instrument

Llenguatge Musical

Cor

Conjunt

1 hora

2 hores

1 hora

1 hora

4t CURS
Instrument

Llenguatge Musical

Cor

Conjunt

1 hora

2 hores

1 hora

1 hora

 

Accés

Aspectes generals d´admissió de l´alumnat:

Les Ensenyances Elementals de Música es cursaran ordinàriament entre els huit i els dotze anys, complit l´any natural d´inici i de finalització, respectivament, de les ensenyances. L´inici de les ensenyances elementals amb menys de huit anys o més de dotze s´entendrà com a excepcional.

Prova d´ingrés a 1r curs de les Ensenyances Elementals

Inscripció: de l´1 al 15 de juny de 2017

Realització de les proves: 6 de setembre a les 17:30 hores

Tases: Aquesta prova està exenta de tases

Prova d´accés a cursos distints del primer de les Ensenyances Elementals

Inscripció: de l´1 al 15 de juny de 2017

Realització de les proves: 7 de setembre a les 17:30 hores, després de les proves d´ingrés a 1r curs

Tases: Aquesta prova està exenta de tases

Procediment d´accés per a alumnes amb edats menors de les fixades amb caràcter ordinari:

Els aspirants amb edats menors de les fixades amb caràcter ordinari per a iniciar les Ensenyances Elementals de Música, o bé per a accedir a cursos diferents del primer, han de sol·lilcitar abans l´autorització per a concórrer a les proves d´ingrés o d´accés, respectivament, a la direcció general competent en matèria d´ordenació acadèmica, i han d´obtindre-la.

Les sol·licituds seran remeses des de l´1 de febrer al 30 d´abril de l´any natural de realització de les proves d´accés, seguint el model que figura en l´annex II de l´Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d´Educació (DOCV 17.05.2011), que es pot descarregar en l´enllaç següent:

www.cece.gva.es/ocd/areaord/docs/artisticas/Orden_Musica/Annex_II.pdf

La documentació que ha d´adjuntar-se a esta sol·licitud és la següent:

a) Escrit de motivació de la sol·licitud per a poder realitzar la prova d´ingrés o d´accés a les ensenyances elementals de Música.

b) Un certificat dels estudis previs de Música de l´alumne o alumna que desitge realitzar la prova, firmat per la direcció del centre, així com pel professorat que haja impartit la docència de Música o de Dansa en conservatoris, centres privats autoritzats, escoles de Música o de Dansa, o en centres docents d´Educació Primària. On se certificarà que l´alumne o l´alumna, a pesar de no tindre l´edat ordinària d´ingrés o d´accés a les ensenyances elementals de Música, mostra aptitud i capacitats per a poder accedir a les ensenyances elementals. En el cas dels certificats emesos per mestres d´educació musical de centres d´educació primària, el docent ha d´acreditar, per mitjà de la titulació corresponent, els estudis de Música o de Dansa que tinga superats.

c) Fotocòpia compulsada del llibre de família actualitzat

Procediment d´accés per a alumnes amb edats majors de les fixades amb caràcter ordinari:

Els aspirants amb edats majors de les fixades amb caràcter ordinari podran sol·licitar davant de la direcció del centre presentar-se a les respectives proves d´ingrés o d´accés, tant al primer curs com a cursos diferents del primer, de les ensenyances elementals de Música. Per a això, les persones interessades presentaran en el centre el model que figura en l´annex III de l´Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d´Educació (DOCV 17.05.2011), que es pot descarregar en l´enllaç següent:

http://www.cece.gva.es/ocd/areaord/docs/artisticas/Orden_Musica/Annex_III.pdf

El Consell Escolar del Centre, o qui tinga atribuïdes les seues funcions, avaluarà l´excepcionalitat que poguera concórrer en els aspirants, per a valorar la formació prèvia i la pràctica musical, i en conseqüència, resoldrà la sol·licitud per a presentar-se a les proves d´ingrés o accés. En els conservatoris, les sol·licituds han de resoldre´s en el termini màxim d´un mes, i s´entendran com desestimatoris els efectes del silenci administratiu.

Continguts de les proves d´accès

Prova d´Ingrés a Primer Curs d´Ensenyances Elementals

Els alumnes que desitgen ingressar en primer curs de les Ensenyances Elementals de Música han de realitzar una prova per mitjà de la qual es valoraran les aptituds de l´aspirant per a cursar-les. Com establix la legislació en vigor, en esta prova no serà necessari ni es valorarà que els aspirants tinguen coneixements tècnics de música ni de llenguatge musical previs.

Període inscripció prova: de l´1 al 15 de juny de 2017 (exenta de tases)

Data realització prova: 4de setembre de 2017 a les 17:30 hores

ESTRUCTURA DE LA PROVA

La prova constarà de dos parts:

Part A- Respondre cinc preguntes relatives a entonació i ritme (tipus test).

Part B- 1. Cantar una cançó o fragment triat lliurement per l´alumne.

2. Entonar imitant una melodia proposada pel tribunal.

QUALIFICACIÓ DE LA PROVA:

El valor percentual de les proves és:

Part A-TEÒRICA: 60% (6 punts).

Constarà de cinc preguntes referents al ritme i entonació, cada una puntua un màxim d´1,2 punts. Cada pregunta conté sis apartats que es qualificaran amb 0, 2 punts la resposta correcta i 0 punts, la incorrecta.

Part B-PRÀCTICA: 40% (4 punts).

Cantar una cançó o fragment triat lliurement per l´alumne. 2 punts.

Entonar imitant una melodia proposada pel tribunal. 2 punts.

PUNTUACIÓ FINAL PER A ELECCIÓ DE PLACES VACANTS D´INSTRUMENTS:

A la nota obtinguda en la prova d´ingrés cal sumar-li una puntuació extra, fins a un màxim de 8 punts d´acord amb el Barem Corrector de Qualificació, que es detalla a continuació:

Edat:

Tindre vuit anys complits a 31 de desembre de 2016: 5 punts
Tindre nou anys complits a 31 de desembre de 2016: 4 punts
Tindre deu anys complits a 31 de desembre de 2016: 3 punts
Tindre onze anys complits a 31 de desembre de 2016: 2 punts
Tindre dotze anys complits a 31 de desembre de 2016: 1 punts
Altres paràmetres:

Haver realitzat el Curs d´Iniciació en aquest Conservatori: 0.75 punts
Tindre germans matriculats en aquest Conservatori: 0.75 punts
Ser resident al municipi de Mutxamel: 1.5 punts

Proves d´accés a curs diferent de primer de les Ensenyances Elementals

Període inscripció prova: de l´1 al 15 de juny de 2017 (exenta de tases)

Data realització prova: 6 de Setembre 17:30 hores. Es realitzarà amb posterioritat a los proves d´ingrés a 1er curs.

L´alumnat podrà accedir directament a segon, tercer o quart curs de les ensenyances elementals sense haver cursat els anteriors a través d´una prova d´accés, on l´aspirant ha de demostrar que té els coneixements teoricopràctics i tecnicoinstrumentals necessaris per a seguir amb aprofitament les ensenyances corresponents. Estes proves es realitzaran d´acord al currículum del curs precedent a què l´aspirant opte i tindran l´estructura següent:

a) Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del llenguatge musical. (Continguts exposats a continuació).

b) Prova de pràctica instrumental, que es concretarà en una lectura a primera vista i en la interpretació d´una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d´entre una llista de tres que presentarà l´alumne o alumna. Es valorarà l´execució de memòria de les obres presentades i la seua dificultat.

El Conservatori disposa d´una llista d´obres, estudis i fragments orientatius apropiats a cada instrument i curs, que es pot consultar en la següent direcció:

OBRES ORIENTATIVES ELEMENTAL.

CONTINGUTS prova apartat a)

Accés a 2n CURS:

Ritme:

Pols i accent.

Compassos de 2/4, 3 /4, 4/4 i 6/8.

Figures rítmiques: redona, blanca, negra, corxera i semicorxera.

Silencis de les figures rítmiques anteriors.

Combinació de figures

Composició rítmica individual i col·lectiva.

Anacrusa, síncopa i nota a contratemps.

Signes de prolongació: punt, lligadura i calderó

Clau de sol en 2a línia i clau de fa en 4a línia.

Entonació:

Emetre la veu correctament.

Qualitats del so: altura, timbre, intensitat, duració.

Escales de Do major i La menor (harmònica i melòdica).

Intervals de 2a M, 3a M, 6a M, 5a Jª i 8ªJ.

Interpretació de cançons a l´uníson amb acompanyament de piano i sense.

Exercicis senzills a dos veus.

Audició:

Audició i anàlisi de cançons: mètrica, temes, frases, etc.

Audició de peces musicals senzilles i reconéixer: estil, formes musicals, etc.

Distinció auditiva de greus i aguts.

Dictat rítmic en compassos de 2/4, 3 /4 i 4/4

Dictat melòdic treballant l´escala de Do major.

Dictat melodicorítmic en Do major

Llenguatge musical:

Notes

Figures

Silencis

Pentagrames

Claus: Sol i Fa

Compassos: 2/4, 3/4, 4/4 i 6/8. Accentuació.

Línies addicionals i divisòries.

Escales ascendents i descendents.

Signes de prolongació: lligadura, punt, calderó.

Alteracions.

Intervals (iniciació).To i semitò.

Matisos dinàmics

Aire o moviment.

Frase i semifrase.

Accés a 3r CURS:

Ritme:

Pulsació.

Accentuació

Compassos simples: 2/4, 3/4, 4/4. Compassos compostos 6/8, 9/8, 12/8.

Figures i noves combinacions.

Pràctica de la subdivisió binària i ternària.

Síncope i contratemps.

Claus de Sol en 2a línia i Fa en 4a línia.

Entonació:

Escales de Do M, La m, Sol M i Mi m.

Semitò diatònic i cromàtic.

Exercicis a 1 i 2 veus amb acompanyament de piano o sense.

Audició:

Continuar amb les audicions-anàlisis de peces musicals iniciats en primer curs.

Dictat melodicorítmic

Llenguatge musical:

Semitò cromàtic, semitò diatònic, uníson i en harmonies

Fuses i semifuses: equivalències

Dobles alteracions.

Classificació d´intervals: M, m, J, Aum i Dis.

Anàlisi de compassos simples i compostos.

Síncopes i contratemps.

Escales majors naturals. Escales menors: natural, harmònica, melòdica i dòrica.

Tonalitats i armadures.

Anàlisi de melodies: frases, appoggiatures, notes de pas.

Accés a 4t CURS:

Ritme:

Mescla de compassos: 2/4, 3/4 , 4/4.

Compàs de 2/8 i 3/8 a un temps.

La semicorxera en els compassos compostos.

El sextet.

Mescla de compassos simples i compostos.

El treset irregular. Treset al mig temps.

Clau de Sol en 2a, Fa en 4a.

Entonació:

Escales amb fins a dos alteracions pròpies, amb alteracions del VI i VII graus en el mode menor.

Alteracions accidentals que es resolen per semitons i no produïxen cap interval augmentat o disminuït.

Entonació d´intervals M, m i J.

Termes agògics i dinàmics, tempo i caràcter.

Audició:

Audició i anàlisi de cançons i peces senzilles.

Compassos de 2/4, 3/4 i 4/4

Compassos de 6/8, 9/8 i 12/8

Tonalitats amb una alteració en l´armadura.

Llenguatge musical:

Intervals: ampliació, reducció i inversió.

Graus de l´escala.

Tonalitats: relatives, homònimes i veïnes.

Escales majors: mixta principal, mixta secundària i mixolídia.

Escales pentatònica i hexatònica.

Grups de valoració especial regulars i irregulars.

Normativa Ensenyances Elementals:

Decret 159/2007 de 21 de setembre del Consell, pel qual s´establix el currículum de les ensenyances elementals de música i es regula l´accés a estes ensenyances (DOCV 25/09/2007)

Orde 28/2011 de 10 de maig de la Conselleria d´Educació, per la que es regula l´admissió, l´accés i la matrícula, així com els aspectes d´ordenació general, per a l´alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa en la Comunitat Valenciana (DOCV 17/05/2011)
Orde 49/2015, de 14 de maig , de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifiquen aspectes de l’Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana (DOCV 15/05/2015)
Text Refós de l´Orde 28 de 2011 amb la modificació de l´Orde 49 de 2015