Convocatòria subvenciones concurrència competitiva en l’àmbit de la participació ciutadana i acció comunitària any 2022

CSP

L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 24 de febrer de 2022, va adoptar l’acord d’aprovació de la Convocatòria i Bases específiques reguladores de subvencions per al finançament d’activitats d’utilitat pública i interés social, a desenvolupar en l’àmbit de la Participació Ciutadana i Acció Comunitària durant l’any 2022.

El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes a comptar des de l’endemà al de la publicació d’aquest Edicte en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, és a dir des del 16 de març al 19 d’abril de 2022.


Edicte (pdf) [publicat web 17/03/2022]


Bases (pdf) [publicado web 17/03/2022]


Sol·licitud (pdf) [publicat web 17/03/2022]


Programa d’activitats (pdf) [publicat web 17/03/2022]


Memòria d’activitats (pdf) [publicat web 17/03/2022]


Declaració responsable (pdf) [publicat web 17/03/2022]


Certificat adjudicació subvencions (pdf) [publicat web 13/06/2022]