Convocatòria subvenciones concurrència competitiva en l’àmbit de la participació ciutadana i acció comunitària any 2023

imagen ayudas
Compartir

Subvenciones, mediante concurrencia competitiva, destinadas a las entidades sin ánimo de lucro o grupos estables de MSubvencions, mitjançant concurrència competitiva, destinades a les entitats sense ànim de lucre o grups estables de Mutxamel per a ajudar a les despeses derivades dels projectes o activitats en els àmbits de la participació i acció comunitària.

Bases (pdf)

Edicte Convocatòria (pdf)

Sol·licitud (pdf)

Programa d’activitats (pdf)

Memòria d’activitats (pdf)

Declaració Responsable (pdf)

Sol·licitud de pagament únic o fraccionat (pdf)