Convocatòria Ple Ordinari 30.07.20

Actes

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d’aquesta Alcaldia, es convoca als components d’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió de caràcter Ordinari el dia 30 de juliol de 2020 a les 12:00 hores, PER VIDEOCONFERÈNCIA, i, si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria dos dies després a la mateixa hora, d’acord amb el següent,

ORDE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PRECEDENT NÚM. 2020/6, DE 25 DE JUNY DE 2020.

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

3. Propostes
3.1. AREA D’ALCALDIA (AALC)
3.1.1. Aprovació Inicial Ordenança Municipal de Neteja Urbana i Recollida de Residus.
3.1.2. Aprovació Bases Reguladores i Convocatòria d’Ajudes per a minimitzar l’impacte econòmic que el covid-19 està suposant sobre pimes, micropymes, xicotets empresaris autònoms i professionals del municipi de Mutxamel, a l’empara de la subvenció nominativa a concedir per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.
3.1.3. Aprovació de la subvenció nominativa a la Parròquia del Salvador amb motiu de les visites a la Torre Campanar, anualitat 2020.

3.2. AREA DE SERVEIS A LA PERSONA (ASPE)
3.2.1. Renúncia a la sol·licitud de subvenció nominativa municipal de l’entitat Comissión de festes El Ravalet, anualitat 2020
3.2.2. Aprovació del conveni de col·laboració per a l’atorgament de la subvenció nominativa a l’AMPA ARBRE BLANC any 2020
3.2.3. Aprovació del conveni de col·laboració per a l’otorgamiento de la subvenció nominativa a l’AMPA CEIP Manuel Antón “AMICS” any 2020.
3.2.4. Aprovació del conveni de col·laboració per a l’atorgament de la subvenció nominativa a l’AMPA IES MUTXAMEL any 2020.
3.2.5. Aprovació del conveni de colaboración per a l’atorgament de la subvenció nominativa a l’AMPA CEIP EL SALVADOR any 2020.
3.2.6. Aprovació del conveni de col·laboració per a l’atorgament de la subvenció nominativa a l’AMPA IES L’ALLUSSER any 2020.
3.2.7. Reajustament d’anualitats en les actuaciones del Pla Edificant de l’Ajuntament de Mutxamel CEIP ARBRE BLANC
3.2.8. Reajustament d’anualitats en les actuacions del Pla Edificant de l’Ajuntament de Mutxamel CEIP Manuel Antón
3.2.9. Reajustament d’anualitats en les actuacions del Pla Edificant de l’Ajuntament de Mutxamel CEIP número 4
3.2.10. Ratificació Resolució Alcaldia núm. 2020/758 de data 3 de juliol de 2020 de Requeriment esmena deficiències sol·licitud de subvenció al Ministeri de Foment a l’empara de la convocatòria de yudasper a finançar treballs de conservació o enriquiment de béns immobles del Patrimoni Històric Espanyol, dins del “Programa 1,5% Cultural” del Ministeri de Foment
3.2.11. Aprovació subvenció nominativa a l’Associació de Jubilats i Pensionistes Verge de Loreto anualitat 2020 i aprovació del conveni regulador.
3.2.12. Aprovació subvenció nominativa a l’Associació de Jubilats i Pensionistes El Salvador anualitat 2020 i aprovació del conveni regulador.
3.2.13. Aprovació subvenció nominativa a l’associació Dajla Pueblo Saharaui anualitat 2020 i aprovació del conveni regulador.
3.2.14. Aprovació de subvenció nominativa a favor del Club Esportiu Taekwondo Orhum Tao de Mutxamel i aprovació del conveni regulador, anualitat 2019-2020. GENERAL 2020/570.
3.2.15. Encàrrec a l’empresa pública municipal “Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Mutxamel” com medi propi per a la gestió directa dels serveis de manteniment general, i custòdia-vigilància de les instalaciones del poliesportiu municipal “Els Oms” i custòdia-vigilància en les instal·lacions esportives en centres escolars.
3.2.16. Aprovació de subvenció nominativa a favor del Club de Pilota Valenciana de Mutxamel i aprovació del conveni regulador, anualidad 2020. GENERAL 2020/488.
3.2.17. Aprovació de subvenció nominativa a favor del Club Esportiu Monnegre Mutxamel i aprovació del conveni regulador, anualitat 2020. GENERAL 2020/358.
3.2.18. Aprovació de subvenció nominativa a favor del Club Baloncaixò Innova Mutxamel i aprovació del conveni regulador, anualitat 2020. GENERAL 2020/568.

3.3. AREA DE SERVEIS GENERALS (ASGE)
3.3.1. Aprovació del Programa de Productivitat per al personal de la Policia Local amb motiu de la crisi sanitària provocada pel coronavirus Covid-19
3.3.2. Modificació puntual de la Plantilla i de la Relació de Llocs de treball.
3.3.3. Obertura del procediment de contractació del “Servei de neteja dels edificis escolars i dependències municipals del terme municipal de Mutxamel”.
3.3.4. Modificació de l’Encomanda de Gestió de l’Ajuntament a l’empresa municipal (EMSUVIM) per a la prestació del servei de “Manteniment de zones verdes i arbratge del municipi i parc públic municipal” i segona pròrroga de la vigència de l’encomanda.

3.4. AREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)
3.4.1. Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals Reguladores dels Impostos sobre: Activitats Econòmiques i Vehicles de Tracció Mecànica.
3.4.2. Modificació de l’Ordenança Fiscal de l’Impost sobre Béns immobles.
3.4.3. Modificació de les Ordenances Fiscals Reguladores de les Taxes per: Llocs del mercat ambulant, Taules i Cadires, i Conservatori de Música.
3.4.4. Expedient de modificació de crèdits número 2020/025

3.5. AREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC)
3.5.1. Aprovació convocatòria i bases “mesures d’impuls econòmic per a la recuperació dels espais agrícoles de Mutxamel, anualitat 2020.”
3.5.2. Modificació del Reglament d’Organització i Funcionament de la Comissió d’Avaluació Ambiental Estratègica de Plans i Programes de l’Ajuntament de Mutxamel.

4. MOCIONS
4.1. Declaració institucional reforç de l’atenció primària i la Salut Pública

5. DESPATX EXTRAORDINARI.

6. PRECS I PREGUNTES.

Mutxamel, a data de la signatura electrònica

L’ALCALDE

Convocatòria i orde del día (pdf)

Acta (pdf)

Vídeo sessió
Podrà seguir en directe la sessió plenària en el canal youtube de l’Ajuntament

https://www.youtube.com/user/AytoMutxamel/live