Convocatòria Ple Extraordinari i Urgent 28/06/19

Actes

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es convoca els components de l’Ajuntament Ple per a fer-se sessió extraordinària i urgent el dia 28 de juny de 2019 a les 9:30 hores, a la Sala de Plens, d’acord amb el següent

ORDE DEL DIA

1. Ratificació de la convocatòria.

2. Dació de comptes de les resolucions d’Alcaldia sobre formació del govern municipal.

3. Proposta d’Alcaldia sobre constitució de la Junta de Portaveus; creació, composició i funcionament de les Comissions Municipals Permanents; règim de sessions plenàries; designació de representants municipals en organitzacions i institucions; retribució i indemnització als membres corporatius per la seua dedicació i assistència a les sessions del Ple, Comissions i atencions a les delegacions; determinació de personal eventual.

Mutxamel, 26 de juny de 2019
L’ALCALDE

Firmat. Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Vídeo sessió