Convocatòria d’ajudes per al finançament de projectes educatius destinats a la conciliació de la vida familiar i laboral 2019

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 3 d’octubre de 2019, va aprovar la convocatòria d’ajudes per al finançament de projectes educatius destinats a la conciliació de la vida familiar i laboral 2019.

El termini de sol·licituds serà de quinze dies a comptar des de l’endemà al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el tauler d’edictes municipal i en la web corporativa. Quan l’últim dia de presentació siga inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

La convocatòria pot ser consultada en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Mutxamel, en la web corporativa www.mutxamel.org, així com en la Unitat d’Educació.

Certificat i bases(pdf)

Edicte (pdf)

Sol·licitud subvenció(pdf)

Justificació subvenció (pdf)