Convocatòria d’ajudes per adquirir material escolar per a alumnes d’educació infantil i secundaria

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 3 d’octubre de 2019, va aprovar la convocatòria d’ajudes per a l’adquisició de material escolar per a alumnes d’educació infantil i secundaria, curs 2019-2020.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICI-TUDS, DOCUMENTACIÓ I TERMINI

Les sol·licituds es dirigiran al Sr. Alcalde-President, subscrites pel representant legal de l’entitat i es presentaran en les oficines de l’OMAC, en el Registre General de l’Ajuntament de Mutxamel, o bé a través de qualsevol de les formes legalment previstes en la legislació general de procediment administratiu de les Administracions Públiques.

El termini de sol·licituds serà de 10 dies a comptar des de l’endemà al de la publicació de la convocatòria en el BOP d’Alacant (nr 194 de 11/10/2019). Quan l’últim dia de presentació siga inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

Del 14 al 10 d’octubre de 2019

Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació indicada a les bases de la convocatoria.

Bases (pdf)

Sol·licitud (pdf)

Fitxa de tercers (pdf)

Annex autorització renda (pdf)


Edicte subsanació documentació (pdf)


Edicte resolució definitiva (pdf)