Convocatòria d’ajudes destinades als col.legis públics per a adquirir material didàctic complementari i material cooperatiu de l’aula, curs 2019-2020

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 3 d’octubre de 2019, va aprovar la convocatòria d’ajudes als col·legis públics de la localitat per a l’adquisició de material didàctic complementari i material cooperatiu de l’aula, curs 2019-2020.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICI-TUDS, DOCUMENTACIÓ I TERMINI

Les sol·licituds es dirigiran al Sr. Alcalde-President, subscrites pel representant legal de l’entitat i es presentaran en les oficines de l’OMAC, en el Registre General de l’Ajuntament de Mutxamel, o bé a través de qualsevol de les formes legalment previstes en la legislació general de procediment administratiu de les Administracions Públiques.

El termini de sol·licituds serà de 15 dies a comptar des de l’endemà al de la publicació de la convocatòria en el BOP d’Alacant (nr 194 de 11/10/2019). Quan l’últim dia de presentació siga inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

Del 14 d’octubre al 4 de novembre de 2019.

Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la següent documentació indicada a les bases de la convocatoria.

Bases (pdf)

Sol·licitud (pdf)

Programa d’Actividats (pdf)

Declaració Responsable (pdf)

Sol·licitud de pagament únic o fraccionat (pdf)