CONVOCATORIA D’AJUDES ASSISTENCIALS MUNICIPALS DE MENJADOR ESCOLAR PER AL CURS 2019/20

La Junta de Gobern Local, en sessió celebrada el dia 3 d’octubre de 2019, va aprobar la convocatoria d’ajudes assistencials municipals de menjador escolar per al curs 2019/20.

PRESENTACIÒ DE SOL·LICI-TUDS, DOCUMENTACIÒ I TERMINI

Les sol·licituds es dirigirán al Ajuntament de Mutxamel, previa cita amb la Trebajaora Social del Gabinet Psicopegagogic Municipal. Es presentarán en les oficines d l’OMAC, o be a través de qualsevol de les formes legalment previstes en la legislacíò general del procediment administratiu de les Administracións Públices.

El termini de sol·licituds será de 10 dies habils a comptar des de l’endemá al de la publicación de la convocatoria en el BOP d’Alacant (nr 200 de 21/10/2019).

Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentacíò indicada a les bases de la convocatoria.

Convocatòria menjador (pdf)