Convocatòria Bono Infantil 2023

imagen ayudas
Compartir

L’Ajuntament Ple ha aprovat la Convocatòria i bases específiques del Bo Infantil Municipal per a l’escolarització de menors de 0 a 2 anys en centres autoritzats d’Educació Infantil en el municipi de Mutxamel, any 2023.

La present convocatòria té per objecte establir les condicions per a la concessió d’ajudes econòmiques per a contribuir a les despeses d’ensenyament dels menors de 0 a 2 anys, empadronats en el municipi de Mutxamel, que reunisquen les condicions establides en les presents bases per a l’exercici 2023.

La concessió de les ajudes es realitzarà mitjançant concurrència competitiva, en convocatòria oberta. Podran ser persones beneficiàries els/les menors en el nom dels quals se sol·licite, sempre que es reunisquen els  requisits establits en les bases.

Per al present exercici l’import màxim del “BO INFANTIL MUNICIPAL”, per a l’alumne o alumna, vindrà fixat en funció de l’import aprovat per resolució de Conselleria d’Educació com a Bo Infantil:

BO INFANTIL CONSELLERIA0-1 anysBO INFANTIL MUNICIPAL MENSUAL 0-1 anys
Fins a 99 € Fins a 50 €
De  100 a 115 € Fins a 70 €
De  116 a 160 € Fins a 80 €
De  161 a 200 € o màxim establit per Conselleria Fins a 100 €
BO INFANTIL CONSELLERIA1-2 anysBO INFANTIL MUNICIPAL MENSUAL 1-2 anys
Fins a 99 €Fins a 60 €
De 100 a 115 €Fins a 80 €
De  116 a 120 € o màxim establit per Conselleria Fins a 100 €

El termini de presentació de les sol·licituds serà:


– Del 19 al 30 de juny de 2023 per a l’alumnat escolaritzat en el curs 2022/2023 (Gener a Juny).


– Del 2 al 10 de novembre de 2023 per als escolaritzats en el curs 2023/2024 (Setembre a Desembre).

Les sol·licituds hauran de presentar-se a través del model que serà facilitat a totes les persones interessades a l’Ajuntament i en la web municipal. Al costat de la sol·licitud s’aportarà la documentació que es recull en les bases.

Bases

Sol·licitud

Llistat sol·licituds per a esmenar

Fitxa tercers

Finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds de de el bo infantil municipal per a l’escolarització de menors de 0 a 2 anys, en centres autoritzats d’educació infantil en el municipi de Mutxamel 2023, en la segona convocatòria, i d’acord amb el que es disposa en l’article 10.2 de les Bases que regulen aquesta convocatòria, es procedeix a publicar el llistat de sol·licituds, a fi d’esmenar errors o aportar documentació necessària.

Les persones interessades disposaran d’un termini de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà hàbil a la data d’exposició pública en el tauler d’anuncis per a esmenar defectes o presentar la documentació necessària.

TERMINI ESMENA: DEL 20 DE NOVEMBRE A L’1 DE DESEMBRE DE 2023

Llistat sol·licituds per a esmenar