Convocatòria Bono Infantil 2022

imagen ayudas
Compartir

L’Ajuntament Ple ha aprovat la Convocatòria i bases específiques del Bo Infantil Municipal per a l’escolarització de menors de 0 a 3 anys en centres autoritzats d’Educació Infantil en el municipi de Mutxamel, any 2022.

La present convocatòria té per objecte establir les condicions per a la concessió d’ajudes econòmiques per a contribuir a les despeses d’ensenyament dels menors de 0 a 3 anys, empadronats en el municipi de Mutxamel, que reunisquen les condicions establides en les presents bases per a l’exercici 2022.

La concessió de les ajudes es realitzarà mitjançant concurrència competitiva, en convocatòria oberta. Podran ser persones beneficiàries els/les menors en el nom dels quals se sol·licite, sempre que es reunisquen els  requisits establits en les bases.

El termini de presentació de les sol·licituds serà:


– Del 17 al 30 de juny de 2022 per a l’alumnat escolaritzat en el curs 2021/2022 (Gener a Juny).


– Del 21 de novembre al 2 de desembre per als escolaritzats en el curs 2022/2023 (Setembre a Desembre).

Les sol·licituds hauran de presentar-se a través del model que serà facilitat a totes les persones interessades a l’Ajuntament i en la web municipal. Al costat de la sol·licitud s’aportarà la documentació que es recull en les bases.

Bases (pdf)

Sol·licitud (pdf)

Finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds del Bo Infantil Municipal per a l’escolarització de menors de 0 a 3 anys en centres autoritzats d’Educació Infantil en el municipi de Mutxamel, any 2022, i d’acord amb el que es disposa en l’article 8 i 10 de les Bases que regulen aquesta convocatòria, es procedeix a publicar el llistat de sol·licituds, a fi d’esmenar errors o aportar documentació necessària.

En compliment amb l’article 68,1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les persones interessades disposaran d’un termini de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà hàbil a la data d’exposició pública en el tauler d’anuncis per a esmenar defectes o presentar la documentació necessària. En cas d’incompliment, es tindrà per desistit en la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l’article 21.

Edicte esmena documentació (pdf)