Convocatòria Bo Infantil Municipal 2021

imagen ayudas
Compartir

2a Convocatòria ajudes econòmiques ensenyament de 2 a 3 anys de Mutxamel, BONO INFANTIL MUNICIPAL 2021

Es recorda que l’Ajuntament ha convocat les ajudes econòmiques per a l’escolarització de xiquets de 2 a 3 anys empadronats a Mutxamel, BO INFANTIL 2021.

SOL·LICITUDS

Les sol·licituds hauran de presentar-se a través del model que serà facilitat a totes les persones interessades a l’Ajuntament i en la web municipal.


TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS
– Per als escolaritzats en el curs 2021/2022 (Setembre a Desembre): del 2 al 14 de desembre de 2021.

LLOC PRESENTACIÓ

En el registre general de l’Ajuntament, en la Seu Electrònica de l’Ajuntament o en la forma i llocs indicats en l’art. 16 de la Ley39/2015, d’1 d’octubre , de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.


S’adjunta les bases que regulen aquesta convocatòria d’ajudes per al vostre coneixement, així com el model de sol·licitud.

L’Ajuntament de Mutxamel ha aprovat la convocatòria d’ajudes econòmiques per a contribuir a les despeses d’ensenyament dels menors de 2 a 3 anys empadronats en el municipi de Mutxamel, BONO INFANTIL MUNICIPAL 2021.

1.- OBJECTE I FINALITAT DE L’AJUDA

La present convocatòria té per objecte establir les condicions per a la convocatòria de concessió d’ajudes econòmiques per a contribuir a les despeses d’ensenyament dels menors de 2 a 3 anys, empadronats en el municipi de Mutxamel, que reunisquen les condicions establertes en les presents bases per a l’exercici 2021.

2.- CRÈDIT PRESSUPOSTARI.

La convocatòria es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 330-32615-48018- BO AJUDES A L’EDUCACIÓ INFANTIL, per import de 50.000,00€

Per al present exercici l’import màxim del “BO INFANTIL MUNICIPAL”, per a l’alumne o l’alumna, es fixarà en funció de l’import aprovat per resolució de Conselleria d’Educació com a Bo Infantil:

BO INFANTIL CONSELLERIABO INFANTIL MUNICIPAL MENSUAL
Fins a 99         €45 €
De 100  a 109 €50 €
De 110  a 119 €55 €
De 120  a 129 €60 €
De 130  a 139 €65 €
De 140  a 160 €70 €
De 160  a 180 €75 €

En cap cas, l’import mensual de l’ajuda podrà superar el corresponent a la quota mensual que en concepte d’ensenyament tinga establit el centre educatiu autoritzat.

3.- PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

La concessió de les ajudes es realitzarà mitjançant concurrència competitiva, en convocatòria oberta.

4.- REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES.

Podran ser persones beneficiàries els/les menors en el nom dels quals se sol·licite, sempre que es reunisquen els requisits següents:

a)    Menors escolaritzats/ades en Centres d’Educació Infantil autoritzats, en el municipi de Mutxamel, d’edat compresa entre els 2 i 3 anys. A causa de la gratuïtat de l’ensenyament, s’exceptuen els menors escolaritzats a l’Escola Infantil Municipal Ravel.

b)   Tant el/la menor com totes dos persones progenitores, o representants legals, han d’estar empadronades en el municipi de Mutxamel en el moment de formalitzar la sol·licitud i durant tot el curs escolar o durant el període en què siguen beneficiàries del BO INFANTIL MUNICIPAL. En cas de separació o divorci, els requisits només li seran exigibles al pare o la mare que tinga atribuïda la guarda i custòdia del menor en el corresponent conveni regulador. El menor ha d’estar empadronat a Mutxamel, encara en els casos en què existisca custòdia compartida.

c)     Cap de les persones progenitores ha de trobar-se incursa en qualssevol dels supòsits establerts en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

d)   Els pares/mares o representants legals dels/les menors han d’acreditar, mitjançant declaració responsable, que no tenen deutes pendents amb l’Ajuntament de Mutxamel. Així com el compromís de no incórrer en deutes amb l’administració local durant la vigència de la subvenció.

e)     El centre educatiu autoritzat, en el qual estiga escolaritzat el/la menor, ha d’estar situat en el terme municipal de Mutxamel i haver obtingut la corresponent autorització administrativa per part de la Conselleria d’Educació.

f)     En cas de sol·licituds per a més d’un germà/na se n’ha de formalitzar una per a cadascun/a.

5.- DESPESES SUBVENCIONABLES

El BO INFANTIL MUNICIPAL es destinarà exclusivament per a l’abonament de les quotes corresponents a l’ensenyament dels menors de 2 a 3 anys durant l’exercici 2021.

No seran subvencionables les despeses derivades d’activitats realitzades fora del període i horari escolar, activitats extraescolars, menjador, horaris especials de qualsevol tipus, llibres, material escolar, matrícules i altres d’índole anàloga.

6.- OBLIGACIONS DE LES PERSONES QUE SOL·LICITEN I DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES DEL BO INFANTIL MUNICIPAL

Les persones que sol·liciten el BO INFANTIL MUNICIPAL, sense perjudici de les obligacions genèriques derivades de les lleis de procediment administratiu i de la normativa sectorial, han de complir les obligacions següents:

1.    L’alumne o alumna ha d’haver sigut beneficiari del bo infantil de la Conselleria, acreditat pel centre autoritzat d’Educació Infantil de la Comunitat Valenciana durant el curs escolar 2020-2021, per a poder sol·licitar el període de gener a juny de l’any 2021, o, en el seu cas, ser beneficiari del bo en el pròxim curs escolar 2021-2022, per a poder sol·licitar l’ajuda corresponent en el primer trimestre d’eixe curs escolar.

2.    No podran ser beneficiaris de les presents ajudes els alumnes que, tot i haver sol·licitat el bo de la Conselleria per al curs escolar 2020-21, se li denegara per tindre una renda familiar que superava el llindar previst en les bases reguladores de les ajudes econòmiques destinades a l’escolarització en els centres autoritzats d’Educació Infantil, o per qualsevol altre motiu. Excepcionalment, si no s’haguera pogut demanar el bo per causes sobrevingudes demostrables docu-mentalment, es farà una valoració social individual per a decidir la seua inclusió, estudiant la necessitat de conciliació i la impossibilitat de tramitar-lo en el moment del termini de sol·licitud a la Conselleria, i es determinarà la quantia sota la mateixa condició d’ingressos i llindars de renda que els previstos en la convocatòria de la Conselleria.

3.    Els/Les alumnes han d’estar empadronats a Mutxamel, i tindre una edat compresa entre els 2 i 3 anys. Així mateix, han d’estar empadronats i residir de manera contínua (excepte en el cas de menor amb custòdia compartida) en el municipi de Mutxamel, al costat de la mare, pare o representants legals del menor, durant qualsevol període del curs escolar o any natural.

4.      En els casos en què procedisquen canvis de centre, han de comunicar-ho i formalitzar els documents pertinents a tals efectes, el dia primer del mes corresponent, i notificar-ho a l’Ajuntament de Mutxamel, Departament d’Educació.

5.    Notificar a l’Ajuntament de Mutxamel, Departament d’Educació, la renúncia total o parcial al BO INFANTIL MUNICIPAL, en el moment en què el/la menor deixe d’utilitzar-lo, tot indicant el motiu.

6.    Observar i responsabilitzar-se de complir totes les obligacions derivades de la present convocatòria, i de la normativa aplicable.

7.- COMPATIBILITATS PER A SER PERSONA BENEFICIÀRIA DEL BO INFANTIL MUNICIPAL.

Les ajudes econòmiques destinades al BO INFANTIL MUNICIPAL seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos destinats a la mateixa finalitat, sempre que, en concurrència amb estes, no supere el cost màxim de les despeses d’ensenyament establits per la normativa vigent i que, per als cursos 2020/2021, és de 280,00 euros i, per a 2021/2022,  els marcats en la normativa que regule la convocatòria per al citat curs.

No serà causa d’incompatibilitat qualsevol altra ajuda que perceba la persona beneficiària del BO INFANTIL MUNICIPAL, per l’existència de discapacitat física, psíquica o sensorial.

Si durant el període de vigència de la present convocatòria, es produïren concerts educatius plens en els nivells d’Educació Infantil, entre la Conselleria d’Educació i els centres que acullen alumnat beneficiari del BO INFANTIL MUNICIPAL, esta ajuda serà retirada. De la mateixa manera, les ajudes econòmiques destinades al BO INFANTIL MUNICIPAL seran incompatibles amb l’obtenció d’una plaça escolar sostinguda totalment amb fons públics.

8.- LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

1.  Les sol·licituds han de presentar-se a través del model que serà facilitat a totes les persones interessades a l’Ajuntament i en la web municipal.

2. Podrà sol·licitar les ajudes la persona o les persones progenitores o representants legals de l’alumnat. Amb la sol·licitud s’aportarà la documentació següent:

a)      Fotocòpia dels documents identificatius de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys.

b)      Documentació acreditativa del nombre de membres de la unitat familiar (Fotocòpia del llibre de família amb tots els seus components, o en defecte d’això, partides de naixement i, si escau, acreditació del vincle conjugal).

c)      Fitxa de tercers.

d)     En cas de separació, divorci, cessament de la convivència o no de les mares/pares del/de la menor que sol·licita, s’aportarà segons siga procedent, sentència judicial i/o conveni regulador o document públic de mesures sobre la custòdia dels fills/es. Si el procediment judicial està en tràmit s’aportarà certificat acreditatiu del Jutjat.

e)      Si escau, resolució administrativa d’acolliment familiar.

f)       Certificat emés pels Centres d’Educació Infantil autoritzats de Mutxamel, on s’acredite que les sol·licituds que presenta cada centre educatiu tenen plaça escolar i bo infantil resolt, així com l’import del bo concedit. En cas d’oposició expressa a la consulta de dades d’informació que hi ha per a la concessió del bo infantil per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, i/o en el centre autoritzat d’Educació Infantil de Mutxamel on tinga plaça el menor, es denegarà la concessió de BO INFANTIL MUNICIPAL. 

g)      En el seu cas, la sol·licitud extraordinària per motiu de necessitat per no haver sol·licitat BO de la Conselleria en termini, ha d’acreditar els motius pels quals no ho va fer i l’existència de necessitat actual de conciliació demostrable documentalment per canvi de situació.

3. La sol·licitud inclou una declaració responsable de la persona que sol·licita, en la qual s’ha de fer constar que no es percep ingressos o subvencions d’altres entitats, que en el seu conjunt superen el cost de l’escolarització del lloc escolar.

4.- La sol·licitud inclou una declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari,

5.- El termini de presentació de les sol·licituds serà del 18 al 30 de juny de 2021 per a l’alumnat escolaritzat en el curs 2020/2021 (gener a juny) i del 2 al 14 de desembre per als escolaritzats en el curs 2021/2022 (setembre a desembre), d’acord amb el que s’establix en l’article 59 del Reglament de la Llei General de Subvencions.

6.- Les sol·licituds es presentaran en la forma i llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

7.- La presentació de la sol·licitud suposa l’autorització expressa de qui sol·licita per a la consulta de les dades que consten en el Padró Municipal i, per consegüent, per a l’expedició dels oportuns documents acreditatius.

9.- CRITERIS DE BAREMACIÓ.

1.- A l’efecte de baremació únicament es tindrà en compte, si el centre educatiu autoritzat de Mutxamel on està matriculat l’alumne o alumna, acredita mitjançant certificat que és beneficiari del bo infantil i de l’import adjudicat, segons resolució, que concedix ajuda econòmica destinada a l’escolarització en els centres autoritzats d’Educació Infantil per a alumnat en edats compreses entre 2 a 3 anys, per al curs escolar 2020/2021.

2.- Seran excloses les sol·licituds de l’alumnat que no siga beneficiari del bo infantil de Conselleria, per tindre renda familiar que supera el llindar previst en l’apartat 6 de la convocatòria, o qualsevol altre motiu.

10.- ÒRGANS COMPETENTS, INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ.

1.- la unitat administrativa de l’ASPE serà la instructora del procediment. D’acord amb el que s’establix en l’apartat 8 de la present convocatòria, s’establixen dos resolucions per a cadascun dels períodes indicats en este. L’import màxim a atorgar serà de 35.000,00 € per al primer període i 15.000,00 € per al segon. Si efectuada la primera resolució, no s’haguera esgotat l’import màxim assignat, la quantitat sobrant es podrà traslladar al segon període.

2.- Finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, la unitat instructora revisarà la documentació aportada i comprovarà que qui sol·liciten reunixen tots els requisits exigibles.

Com a resultat de la seua gestió confeccionarà una llista de sol·licituds a esmenar, que s’exposarà al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

3.- Una vegada transcorregut el termini d’esmena de sol·licituds indicat en l’article anterior, es procedirà a la constitució d’una comissió avaluadora, que ha d’analitzar les sol·licituds presentades i baremar-les atés el criteri establit en la present convocatòria. Per a comprovar la veracitat i exactitud de les sol·licituds presentades, la comissió avaluadora podrà recaptar els informes que considere oportuns dels diversos serveis municipals.

4.- La comissió avaluadora estarà composta pels membres següents:

–     Presidència: el regidor d’Educació o regidor en qui delegue.

–     La TAG de l’àrea de serveis a la persona.

–     L’administrativa assignada a Educació.

–     La cap del Departament de Formació.

–     Secretari: el secretari general de la Corporació o funcionari en qui delegue.

5.- L’òrgan competent per a dictar la resolució d’atorgament de les subvencions i per a l’aprovació de la justificació, serà el Sr. Alcalde-President. Este acord es publicarà d’acord amb el que s’establix en l’article 45 de la Llei 39/2015. La proposta de resolució tindrà el caràcter de definitiva, quan no figuren en procediment ni siguen tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes pels interessats.

6.- El termini màxim per a resoldre esta convocatòria és de sis mesos, comptats des del següent a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, sense perjudici de les previsions contingudes en l’article 22 de la referida Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú, respecte dels supòsits de suspensió del termini màxim per a resoldre i notificar la resolució expressa.

7.- Si transcorregut el termini màxim previst per a resoldre i notificar el procediment no s’haguera dictat resolució expressa, qui sol·liciten han d’entendre desestimades les seues peticions per silenci administratiu, a l’efecte de la interposició dels recursos que siguen procedents en Dret.

8.- Les presents ajudes no seran objecte de reformulació per l’interessat.

11.- PÈRDUA DELS DRETS DELS BENEFICIARIS.

La concessió de les ajudes es deixarà sense efecte de forma sobrevinguda, amb l’audiència prèvia dels beneficiaris, en els casos següents:

a) Quan es demostre per qualsevol mitjà la falsedat de les dades que figuren en la sol·licitud.

b) Quan s’haja deixat de complir els requisits establits en estes bases.

c) Quan el beneficiari incórrega en les incompatibilitats establides en estes bases.

d) La no assistència regular a l’Escola Infantil.

En qualsevol dels supòsits anteriors, l’anul·lació sobrevinguda de l’ajuda comportarà la incoació de l’expedient de reintegrament i dels interessos de demora reportats, d’acord amb les normes d’aplicació.

12.- ACCEPTACIÓ EXPRESSA DE LA SUBVENCIÓ.

Per a l’efectivitat de les subvencions concedides, caldrà que els beneficiaris les accepten sense reserves, purament i simplement. A este efecte s’entendrà acceptada expressament la subvenció si els beneficiaris no manifesten la seua oposició en el termini de deu dies després de la publicació o notificació de la resolució de la convocatòria.

13.- RÈGIM DE GARANTIES

Es dispensa a qui sol·licita de la presentació de garanties, per les característiques específiques de les entitats a les quals va dirigida la convocatòria.

14.- NORMATIVA D’APLICACIÓ

En tot allò no previst en la present convocatòria es tindrà en compte el que es disposa en l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Mutxamel.

Sol·licitud (pdf)