Contacte

Compartir

Ajuntament de Mutxamel
Av. Carlos Soler, 46
03110 Mutxamel, Alicante
Vore ubicació

965955910
Conforme a la Legislació de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 i Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, vos informem que les dades personals aquí recopilades seran objecte de tractament, sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Mutxamel, amb la finalitat d’establir comunicació amb els usuaris d’este web. Les dades seran tractades en exercici de les potestats atribuïdes a l’Entitat per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i no se cediran a tercers, excepte obligació legal de cessió a altres organismes.

Podeu exercir el dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades i limitació o oposició al seu tractament utilitzant el formulari següent.