Construcció d´edifici per a Espai Jove

Compartir
 Contractació de l´obra de “Construcció d´edifici per a Espai Jove”, aprovat per Junta de Govern Local de data 30 d´octubre de 2017.

⇒ Últim dia de presentació de proposicions: 20 de novembre de 2017

MESA DE CONTRACTACIÓ: Dia 27 de novembre a les 10.30 h, acte d´obertura de pliques en la Sala d´Actes de l´Ajuntament de Mutxamel.

Es posa a disposició dels licitadors el document BC3 que pot resultar útil per a fer l´oferta econòmica.
2ª MESA DE CONTRACTACIÓ: Dia 1 de desembre a les 9.00 hores, acte públic de l’obertura del sobre B proposición económica.
Lloc: Saló de Plens de l’Ajuntament de Mutxamel, en Av. Carlos Soler, núm. 46.

• Acord d’Adjudicació

Data de formalització del contracte: 22 de gener de 2018.