Consell Municipal d´Igualtat i de la Dona

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La participació ciutadana és el dret de les persones, entitats i associacions a intervindre en els assumptes públics, així com en el procés de presa de decisions.

La Constitució Espanyola de 1978 establix els principis fonamentals en què s’han de basar tots els poders públics en les seues actuacions, sobretot pel que fa als drets de tota la ciutadania alhora de participar en els assumptes públics, que estan recollits en l’article 23.

La Constitució també fa referència a les obligacions que tenen estos poders públics perquè promoguen i afavorisquen les condicions adequades perquè la llibertat i la igualtat de les persones, i dels grups que formen, siguen reals i efectives, neutralitzant els obstacles que impedixin o dificulten el seu desenvolupament, així com facilitant la participació de la ciutadania en la vida social, cultural, econòmica i política.

Atés que la legislació sobre règim local reconeix el dret de participació ciutadana, individual i col·lectiva, com a canal directe de participació ciutadana en els assumptes públics, i el dret a participar en els assumptes públics a totes les veïnes i a tots els veïns.

Per tot això, l’Ajuntament de Mutxamel, fent ús d’estes facultats i assumint la importància del paper de les dones en tots els àmbits de la vida de la ciutat, tant pel seu pes demogràfic, com per l’especificitat de les seues necessitats i inquietuds, considera molt important la creació d’un canal de participació d’estos sectors en aquelles qüestions municipals referides a la seua realitat i problemàtica social.

Este canal es concretarà mitjançant un Consell Municipal de caràcter consultiu i d’assessorament, que enriquirà l’activitat municipal en la mesura que l’Ajuntament accedirà a una via de diàleg estable amb les persones i associacions que coneixen amb més profunditat la realitat específica de les dones de Mutxamel.

EXPOSICIÓ PÚBLICA

Com que el 27 de juliol l´Ajuntamennt Ple va acordar l´aprovació inicial del REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUN-CIONAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL D´IGUALTAT I DE LA DONA DE MUTXAMEL, s´exposa al públic per un termini de 30 dies, perquè les persones interessades el coneguen i puguen presentar reclamacions i suggeriments..

Finalitzat el període d’exposició pública. No hi ha hagut reclamacions.

Reglament definitiu.
Reglament CMIM (pdf)