Calendari escolar 2018-2019

La Direcció Territorial d’Alacant resol autoritzar els següents diez festius, a efectes escolars per al Conservatori de Música, EPA y Escola d’Idiomes, en la localitat de Mutxamel per al curs 2018-2019:

8 d’octubre de 2018

7 de desembre de 2018

4 de març de 2019

Resolució (pdf)

 


Resolució 6 de setembre de 2018, Direcció General de Centres i Personal Docene, per la qual s’autoritza la moficació del calendari escolar del curs 2018-2019, per a tots els nivells educatius que s’imparteixen a la localitat de Mutxamel:
– Declarar no lectiu el dia 18 de març de 2019
– Declarar lectiu el dia 29 d’abril de 2019.

Calendari (pdf)

Les activitats escolars del curs acadèmic 2018-2019 s’iniciaran i
finalitzaran, en funció dels ensenyaments cursats, en les dates següents:

1. En Educació Infantil i Educació Primària s’iniciaran el 10 de
setembre de 2018 i finalitzaran el 20 de juny de 2019.

2. En Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat s’iniciaran el 10
de setembre de 2018 i finalitzaran el 18 de juny de 2019.

3. En Formació Professional s’iniciaran el 10 de setembre de 2018
i finalitzaran el 18 de juny de 2019.

Excepcionalment, l’alumnat que curse programes formatius de qualificació
bàsica iniciarà les activitats escolars el 20 de setembre de 2018
i finalitzarà el 14 de juny de 2019.

L’alumnat que curse ensenyaments de Formació Professional Bàsica
de segona oportunitat iniciarà les activitats escolars el 10 de setembre de
2018 i finalitzarà el 18 de juny de 2019.

4. En formació de persones adultes començaran el 18 de setembre
de 2018 i finalitzaran el 14 de juny de 2019.

5. En ensenyaments esportius reglats i artístics començaran el 24 de
setembre de 2018 i finalitzaran el 18 de juny de 2019.

6. En ensenyaments d’idiomes començaran l’1 d’octubre de 2018 i
finalitzaran el 25 de juny de 2019.

Els períodes de vacacions del curs escolar 2018-2019 seran els
següents:

1. Vacacions de Nadal: des del 24 de desembre de 2018 al 6 de
gener de 2019, ambdós inclosos.

2. Vacacions de Pasqua: des del 18 al 29 d’abril de 2019, ambdós
inclosos.

Durant el curs escolar 2018-2019 seran festius els dies següents:

9 d’octubre, Dia de la Comunitat Valenciana

12 d’octubre, Festa Nacional d’Espanya

1 de novembre, Festa de Tots Sants

6 de desembre, Dia de la Constitució

19 de març, Sant Josep

1 de maig, Festa del Treball

La Direcció Territorial d’Alacant resol autoritzar els següents diez festius, a efectes escolars per a educació infantil, primària, secundària y bachillerat, en la localitat de Mutxamel per al curs 2018-2019:

10 de setembre de 2018

11 de setembre de 2018

12 de setembre de 2018

El curs escolar començarà el dia 13 de setembre de 2018 per Educació Infantil, Primària Educació Secundària i Batxillerat.

Resolució de 30 de maig de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2018-2019