Bústia Antifrau extern

Compartir

Informació

Amb motiu de la finalització del període de transposició de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell del 23 d’octubre de 2019 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, l’Ajuntament de Mutxamel ha subscrit un Protocol de col·laboració funcional amb l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (AVAF), mitjançant el qual es posa en marxa el present servei per a la utilització de la BÚSTIA EXTERNA DE DENÚNCIES DE L’AVAF, autoritat competent en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. A través d’aquesta bústia qualsevol persona pot comunicar infraccions o conductes corruptes o fraudulentes de les quals tinga coneixement en relació amb l’Ajuntament de Mutxamel, amb la garantia de poder fer-ho en un entorn que compleix tots els requisits de reserva, confidencialitat i fins i tot permet la presentació de denúncies anònimes.

La Bústia de Denúncies de l’AVAF és un canal segur de participació electrònica que naix de la necessitat de facilitar a la ciutadania la possibilitat de presentar denúncies a través d’internet. Per a això, la bústia incorpora mecanismes que garanteixen la confidencialitat de totes les informacions i ofereix un espai de comunicació segur per a mantindre contacte amb la AVAF i permetre la interacció entre aquesta i les persones que denuncien, informen o comuniquen de manera anònima o identificada.

Gràcies a aquest canal es possibilita que qualsevol persona, fins i tot el personal funcionari públic, puga facilitar informació sobre possibles casos de frau o corrupció esdevinguts en el sector públic de la Comunitat Valenciana dels quals tinga coneixement, evitant que es puguen patir represàlies per este motiu.

Aquesta bústia és un mitjà de lluita contra el frau i la corrupció que preserva la identitat de la persona que realitza la comunicació i que, a més, incorpora eines per a garantir els drets de les persones que siguen denunciades.

Convé assenyalar que, per a evitar un mal ús de la bústia, s’aplicaran criteris estrictes per a admetre les comunicacions amb exigència de responsabilitat civil, penal o administrativa a les persones que comuniquen denúncies falses o comuniquen fets amb abús de dret i vulneren el principi de bona fe.

Així mateix, s’ha de recordar que l’AVAF no té competències en les funcions i matèries que corresponen a l’autoritat judicial, el ministeri fiscal i la policia judicial, ni pot investigar els mateixos fets que han estat objecte de les investigacions.

Bústia Antifrau