Bases Subvenció Juventud

Compartir

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES SUBVENCIONS

D’ACTIVITATS D’UTILITAT PÚBLICA I INTERÉS SOCIAL 2023

Estes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions, mitjançant concurrència competitiva, destinades a les entitats sense ànim de lucre o grups estables de Mutxamel per a ajudar a les despeses derivades dels projectes o activitats en matèria de Joventut durant l’any 2023, fonamentalment l’impuls d’iniciatives col·lectives de jóvens els serveis o les activitats de les quals complementen programes o projectes municipals en matèria de joventut i d’ocupació del temps lliure.

Bases (pdf)