Bases específiques reguladores de subvencions per al finançament d’activitats d’utilitat pública i interés social, a desenvolupar en l’àmbit de l’educació durant L’exercici 2018

Estes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions, mitjançant concurrència competitiva, per a la realització de projectes educatius per part de les AMPES dels centres escolars de Mutxamel durant l’exercici 2018.

Document (pdf)